ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၵ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၵဵင်းမႆႇ ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ် မိူဝ်ႈပီ 2017

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 02/12/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၸိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၵ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈၵဵင်းမႆႇ ယူႊၼၢႆႊတိတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 17 ၸုမ်း။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆ တွင်းပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး။ ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ၵဵင်းမႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႄႈ ယၢၼ်ၵႆၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်မီး ၸုမ်းသၼ်လွႆတႆး၊ ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် FC၊ ပၢင်လူင် FC၊ မွၵ်ႇၸၢမ် FC၊ ရႆႉတူဝ်ႊ တူၼ်ႊ FC၊ လုၵ်ႈၽယႃႊသိင်ႊၼၢတ်ႉ A၊ လုၵ်ႈၽယႃႊသိင်ႊၼၢတ်ႉ B၊ Created Team၊ All New FC၊ ၽိူၼ်ႉ FC၊ မိူင်းမႂ်ႇ FC၊ ပလႃးသုၽၼ်ႊ FC၊ ၽူင်းပလိၵ်ႊၽၼိၵ်ႊ FC၊ လၢႆးၶမ်း FC၊ RCSS/SSA ဢႃးၶႃးၻေးမိ၊ ပႅတ်ႊၽူဝ်ႊ ၻမ်း FC ၊ သၢမ်မွၵ်ႇယူႊၼၢႆႊတိတ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 1,500 ဝၢတ်ႇ(ငိုၼ်းထႆး)၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းတေဢဝ် ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ တွၼ်ႈပၼ်သူးၶိုၼ်း ဢၼ်လႆႈရၢင်းဝလ်း တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈသွင်၊ တီႈသၢမ်လႄႈ သူးယွမ်ႉ ၸႂ် ဢၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၶႅၼ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆရၢင်းဝလ်း။ သူးတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တေတွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်း 5,000 ဝၢတ်ႇလႄႈ သူး ရၢင်းဝလ်းၼိုင်ႈဢၼ်၊ သူးတီႈသွင်သမ်ႉ ငိုၼ်း 2,000 ဝၢတ်ႇလႄႈ သူးရၢင်းဝလ်းၼိုင်ႈဢၼ်၊ တီႈသၢမ် ငိုၼ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈ သူးရၢင်းဝလ်းၼိုင်ႈဢၼ်။ လိူဝ်ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁွပ်ႈသမ်ႉ တေတွၼ်ႈပၼ် သူးရၢင်းဝလ်း ၼိုင်ႈၸုမ်း လႂ် ၼိုင်ႈဢၼ်။ သူးရၢင်းဝလ်းတႄႉ ယူႇတီႈတၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေမႃးၵမ်ႉထႅမ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼၶဝ် လၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ တေမႃးလဵင်ႉလူၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်ထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းၵၼ်မႃး ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼႆ ၸိုင်တေသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ တေသူင်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2017 မၢႆတွင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၵ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ လႆႈၸတ်း ႁဵတ်း မႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here