ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆးသၢမ်ၵေႃႉ ယူႇသၢမ်ၾၢႆႇ ဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းလၢႆးၶႃႈ ၽႂ်တေႁဵတ်းသင်

0
36

ပေႃးဝႃႈၶႃႈဢွင်ႇပေႉ မႃးၼႆ လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈသွၼ်ၼွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၶႃႈတေၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ် (ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD)

“ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ တေႃႈလဵဝ် ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တဵမ်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်။ ၶႃႈၶႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း တူၺ်း ၾၢႆႇၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ။ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆ ၵူၼ်းႁဝ်း ၵေႃႈ တေမီးၸၼ်ႉမႃး၊ တေမေႃလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်၊ တေမေႃၸူႉတုမ်ၵၼ်သေ မေႃႁဵတ်းမေႃသၢင်ႈမႃး။ လိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼႆ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းလႆႈသွၼ်ၼွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈသွၼ်လီလီ။ တၢင်းၾၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းလႆႈ ပေႃးဝႃႈၶႃႈဢွင်ႇပေႉ မႃးၼႆ လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈသွၼ်ၼွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း။

Photo by – ၸၢႆးဢူၵ့်ၵႃႇ/ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်ႈသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းႁႃသဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 7၊ ၸၼ်ႉ 8 ၊ ၸၼ်ႉ 9 လႄႈ ၸၼ်ႉ 10 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶႃႈတေသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတႅၼ်းၽွင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းမီးသုၼ်ႇဢီႈသင်၊ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တႃႇတေပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်မႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ တႅၼ်း ၽွင်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းဢီႈသင်ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးတႅၼ်းၽွင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တေ လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ၶႃႈတေၵႂႃႇသပ်းလႅင်းၼႄ လွၵ်းလၢႆးငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ပၼ်ၶဝ်။

တႃႇတေ ပဵၼ်မႃးၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၼႆဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ သုၼ်ႇမၼ်းမီးဢၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ မၼ်းႁဵတ်း လႆႈၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးႁူႉၸၵ်း တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်။ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃး ၶႂ်ႈမီးၸႂ် ၶႂ်ႈပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတၢင်းၼႃႈ သင်ၶႃႈပေႉမႃး ၶႃႈတေၵႂႃႇသပ်းလႅင်း ၼႄ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇ ၼမ်ႉၼႄႇ၊ ၾႆးၼႄႇ၊ တၢင်းၼႄႇ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေႁဵတ်းပၼ် (ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD)

“ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁဝ်း ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇ ၼမ်ႉၼႄႇ၊ ၾႆးၼႄႇ၊ တၢင်းၼႄႇ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေႁဵတ်းပၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။

Photo by – ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး/ ၼေႃႈၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ့်ယုင်း NLD လူင်းႁႃသဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပေႃးပေႉမႃးၵေႃႈ တေႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇၸႂ် ပေႃးဢမ်ႇပေႉၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပဵၼ်ဝႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းလႆႈၵႃႈလႂ်ၵေႃႈ တေၸွႆႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ။
ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉႁၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈပၢႆးမိူင်း ၼမ်ၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေတူၺ်းသုၼ်ႇပႃႇတီႇ၊ လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းသုၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်း၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ တူၺ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်ၸွႆႈထႅမ်လႆႈလီ ၽႂ်ႁဵတ်းလႆႈလီတေႃႇၼိူဝ်ႁဝ်းၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇ လႆႈတူၺ်းႁၼ်ထိုင်” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD

တႃႇတေ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဵမ် ၶူဝ်၊ ၸဵမ် တၢင်း ၸဵမ်လွင်ႈၵတ်း/ လွင်ႈယဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းပၼ် မၼ်းမီးတင်းၼမ် (ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်း၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP)

Photo by – ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်း/ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူင်းႁႃသဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

“ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼႆႉ မီးၼမ်ၶႃႈၼေႃႈ ပေႃးလုၵ်ႉဢဝ်တီႈၽူႈတႅၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉသေ တႃႇတေ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဵမ် ၶူဝ်၊ ၸဵမ် တၢင်း ၸဵမ်လွင်ႈၵတ်း/ လွင်ႈယဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းပၼ် မၼ်းမီးတင်းၼမ်။ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မဵဝ်းဝႃႈမိူင်းတႆးၵွၼ်း ၶေႃဢိူဝ်ႈ တေလိုပ်ႈမၢၼ်ႈမိူဝ်းဢိူဝ်ႈၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ။ ပေႃးၶႃႈႁဝ်းပေႉမႃး ဢၼ်တေႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈ ၸဵမ်ၶူဝ် ၸဵမ်တၢင်း ႁဝ်းဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးဝႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here