ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယၢတ်ႇၼမ်ႉႁေႃၸဝ်ႈၼၢႆးၶၢဝ် လင်မႂ်ႇသေ ၸတ်းပႃးပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း

0
91

ဝၢႆးလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းၼႆႉမႃး တီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁေႃၸဝ်ႈၼၢႆး ၶၢဝ်လင်မႂ်ႇသေ ၸတ်းပႃးပၢင်တဵတ်ႈ(တေႇသၼႃႇ) ထမ်းပထၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းၼႃယၵ ၼႂ်း တူင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸွမ်း တင်းၼမ်။

ၽွင်းလူင်ႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း
Photo by – ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂႇ/ ၽွင်းလူင်ႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းၼႃယၵလူင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈ တႃႇၼ ႁေႃၸဝ်ႈၶၢဝ်လင်မႂ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူလ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီသေ ဢမ်ႇ ၵႃး မီးပႃးပၢင်ပထၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။

ၸဝ်ႈဝိၸေႇယ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵျွင်းတႅၵ်ႈ(မင်ႇၵလႃႇ) ယူင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ် ၼၢႆးၶၢဝ် တေသဝ်းယူႇလႄႈ တႃႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လူႇတၢၼ်းႁဵတ်းၵျွင်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၼႃယၵတူင်ႇဝဵင်းလႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေတၼႃတင်းသဵင်ႈ လူႇတၢၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉ တႄႇၵေႃႈသၢင်ႈၼႂ်းပီ 2018 ႁူဝ်ပီၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁဵတ်းၼၢႆးၶၢဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း ပေႃႈမႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေလႆႈမိူၼ် လွင်ႈတၢင်းၾၼ်ၶွင်ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇၼႆႉမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း
Photo by – ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂႇ/ ၽွင်းလူင်ႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ပၢင်တဵတ်ႈထမ်းပထၢၼ်း

ႁေႃၸဝ်ႈၶၢဝ်လင်မႂ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၶၢဝ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ သၢမ်သိပ်းႁူၵ်းၸဝ်ႈ ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇမႃးယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈႁပ်ႉၸဝ်ႈ ၶၢဝ်မႂ်ႇ ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁေႃၸဝ်ႈၶၢဝ် (ၵျွင်းတႅၵ်ႈမႂ်ႇမင်ႇၵလႃႇ)သွင်ၸၼ်ႉၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃမုၼိ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ပဵၼ်တီႈ ဢွင်ႈၵဝ်ႇ ၵျွင်းၼၢႆးၶၢဝ် မိူဝ်ႈလၢႆပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းၵဝ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်း ထႅင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်းလင်မႂ်ႇထႅင်ႈ ၸဝ်ႈဝိၸေႇယ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၢႆတွင်း – တဵတ်ႈ (တဵသ် = တေႇသၼႃႇ)

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ – ၼွင်ႉယုမ်ႉ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here