သင်ၶၸဝ်ႈ 600 ပၢႆ မိူင်းသႅၼ်ဝီ တင်ႈထမ်းမႄးမိူင်း ၸွမ်းႁိတ်ႈႁွႆးၸဝ်ႈၾႃႉ

0
124

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 10 မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂ
Photo by – ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂႇ/ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 600 ပၢႆ လုၵ်ႉတီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယေႃးတူဝ်တုင်းသွမ်း ထိုင်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇယၢဝ်း၊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ႁူမ်ႈႁပ်ႉသွမ်း ဝၼ်းၶိုၼ်း သိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၽႄၵုသူလ် ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈတၢင်းလီ ႁူမ်ႈၵၼ် ပီႈၼွင်ႉဢၼ်မႃးလူႇလွင်း သွမ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢိၵ်ႇပႃးၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းႁူမ်ႈလူႇ တၢၼ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပွႆးလွင်းသွမ်းလႄႈ တင်ႇထမ်းမႄးမိူင်းၼႆႉသေ သြႃႇၸဝ်ႈၶတ်ႉတိယ ၵျွင်းၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈႁဵတ်းပွႆး လွင်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် သိပ်းမႂ်ႇသိပ်းၶမ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃးဝႆႉ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ငၢႆႈလႄႈ လွတ်ႈ ၽေးၶဵၼ်ၵူႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈဢွင်ႇ ပေႉၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈႁဵတ်းမႃးၵူႈပီယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂ2
Photo by – ႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမ်ႂႇ/ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း သင်ႁဝ်းဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပေႃးထိုင် ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃး ပေႃးၼႆ ယင်း ၸၢင်ႈတေႁၢႆၵႂႃႇၵွၼ်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႈပီယူႇ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈတင်ႈထမ်းမႄး မိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းပွႆးလွင်းသွမ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်းလီ မၼ်းဢမ်ႇသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႃမႃး လူၺ်ႈ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇၼမ်ႉၶႆးႁဝ်း မၼ်းပဵၼ်တႃႇၼၸိုၼ်ႈသႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ လီဢွၼ်ၵၼ်လူႇ တၢၼ်းယူႇ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလွင်းသွမ်းလႄႈ တင်ႈထမ်းမႄးမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးၸဵမ် မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သေဝၢႆးမႃး ၶိုၼ်းႁၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇပေႃးသူႈႁဵတ်း။ ဢၼ်လႆႈတႄႇၶိုၼ်းႁဵတ်းမႃး ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႈပီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here