ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး

0
46

ၸၢႆးဢဵၵ်ႊၵၽူၼ်ႊ ၸၼ်ႊထဝူင်ႊ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မူပႃႇဢၶႃႊၻေႊမီႊ ဢၼ်ၶမ်ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်း ၼွၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

Photo by – T News/ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 21/09/2018

ဝၼ်းတီႈ 21/09/2018 Tnews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃႊ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၵၢင် ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ International Day of Peace  ၸၢႆးဢဵၵ်ႊၵၽူၼ်ႊ ၸၼ်ႊထဝူင်ႊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽူႈမေႃမီးသတိပၺ်ၺႃ ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၽွင်းၺႃးၽေးၼႆသေ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ။

ၾၢႆႇၸၼ်ႉၸွမ်ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မေႃဝႆႉသတိတြႃးသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ထိုင်တီႈပေႃးတူၺ်းလွမ်လုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်း12 ၵေႃႉ လႆႈလွတ်ႈၽေး မိူဝ်ႈၽွင်းၶမ်ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်လီႁူမ်ၸူမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၸင်ႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပၼ်မၼ်းၸၢႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် (မူပႃႇဢၶႃႊၻေႊမီႊ) 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းထမ်ႈသေ ၶမ်ႈထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/02018။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၸွႆႈထႅမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉလၢႆလၢႆမိူင်းမႃးၸွႆႈႁႃသေ ႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်း 02/07/2018 ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇထမ်ႈလႆႈၼင်ႇယူႇလီလွတ်ႈၽေးတင်းမူတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸၵ်းမိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးဝႃႈ မေႃႁၵ်ႉၵၼ်မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၼႆသေ လႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်လီၵႂႃႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here