ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

0
56

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းယႃႊဢႆႊသ် ၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ သႅၼ် 2 မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး။

Photo by – Credit to Owner / ပၢႆ့တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 23/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်းၾေႃႊၵျုၼ်ႊ ၼိူဝ်ႊ(Fortuner) ၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၾႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဝႃႈ “ ၵႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလႃးသေမႃး ပဵၼ်ၵႃး ၾေႃႊ ၵျုၼ်ႊၼိူဝ်ႊ။ ၵူၼ်းမႃးၼႂ်းၵႃး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လၵ်ႉလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃး။ ၵႃးၶဝ်တႄႉ ၵိုတ်းပႅတ်ႈ ၼိူဝ်တၢင်းဝႆႉ။ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇတူၺ်းၼႂ်းၵႃး ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ယႃႊဢႆႊသ် ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတေမီး မွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း သႅၼ် 2 မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မွင်ႇဢၢႆႈလုၵ်ႉ ဢႃယု 25 ပီ ဢၼ်မႃးၸွမ်း ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပႆႇႁူႉၸိုဝ်ႈ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉၶၻီႊ/ လိူင်ႈလၢဝ်း ဝႆႉတီႈႁူင်းပ လိၵ်ႈ ၵဵင်းတုင် ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here