ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပူၵ်းပွင်

0

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။

Photo by- Yi Noom Khur/ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်တႆးႁူမ်ႈ ႁူပ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်းထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018

လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႉ  ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ – မိူင်းၵုတ်ႈ ၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်လွင်း၊ ၊မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ ၵႃလီႉ၊လၢႆးၶႃႈ၊ပၢင်လူင် ၊ မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးလႅင်းၶမ်း ၽူႈၶပ်ႉၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လူင်း   ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသပ်းလႅင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဝ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉလၢႆလၢႆ၊ တူင်ႉၼိုင်သင်ဝႆႉလၢႆလၢႆ။ ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ မီးငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ဝႆႉယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁႃလၢႆးတၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 5-6-7/ 10/ 2016 ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ် 25 ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၶပ်ႉၵၢၼ်မီး 9 ၵေႃႉ။ မီးယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵတ်း ယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းသေ ၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈႁင်းၶေႃၼႆယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here