ဝၢႆးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉယဝ်ႉ ထႆသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပႅတ်ႈတင်းႁူၺ်ႈ တင်းၵုင်း

0

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ(ၵဵတ်ႉ) ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈတပ်ႉၶမယ 17 မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ သီပေႃႉ တၢႆၼိုင်ႈ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉထႆ ၵႂႃႇထႆသူၼ်ၶဝ်ႈ ၵၢပ်ႇပႅတ်ႈတင်းႁူၺ်ႈ တင်းၵုင်း၊ လူႉၵွႆၵႂႃႇၼပ်ႉ 10 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။

Photo by – Sipaw Sai/ တီႈလိၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢိူင်ႇၼမ့်လၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၵွင် ၶမယ 71 ထုၺ်ယႃ့ပႅတ်ႈ မွၵ်ႈ 10 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမယ 17 တီႈၽၵ်းတူ တၢင်းၶဝ်ႈမၢၼ်ႈလီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်း ယႃၼမ်ႉလၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ၵၢတ်ႇၵေႃႈလႆႈဝၢႆးၵႂႃႇ။ ပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင် မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးထုၺ်လိၼ် မႃးထုၺ် သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈ ၼပ်ႉ 10 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈသူၼ်တႄႉ ပေႃးႁွင်ႉ ပေႃးႁႆႈၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပႆႇႁူႉ။ တီႈႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၼ်ႈလီႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်း မွၵ်ႈ 50 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here