သင်ၶၸဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ်

0
61

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈသုတ်ႇမုၼ်းမိူဝ်ႈၵၼ် ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၵိုတ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 20/08/2018 သင်ၶၸဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး 55 ၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈပႃးထိုင်ဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ဢၼ်မီးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း သုတ်ႇမုၼ်းၽႄမဵတ်ႉတႃႇ ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်း ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၵိုတ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းတႆး လႆႈယူႇသဝ်းၵတ်းယဵၼ်၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ၵိုတ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈတီႈ၊ ႁႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်။

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၼင်ႈလုမ်း ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး (ၸုပ်ႈ 29 ယၢမ်းလဵဝ်) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈႁူႉ   ၶၢဝ်ႇၼႆႉတႄႉ သင်ၶၸဝ်ႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ။ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် တူၺ်းႁၼ်ၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶရႁၢၼ်း ဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေ  ၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေလႆႈယူႇသႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေပဵၼ် ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/08/2018 သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီ 2017 – 2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်း RCSS ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ    ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here