ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ

323

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11-12/11/2017 ၸုမ်းမဵၵ်ႉတိတ်ႉသျၢၼ်းပျီႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း Civil Society Organization CSO’s ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉမႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တူၼ်ႈတီး ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၊ ၸုမ်းၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 135 ပၢႆ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလၢၼ်းမတေႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼၢင်းဝူဝ်းၽတ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၼႆႉမၼ်းၺႃး ၽေးလႆႈငၢႆႈၼႃႇ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈထုၵ်ႇလီမီးပၵ်းပိူင်တူၺ်းလွမ်ပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၼၢင်းယိင်း လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၵၢၼ်မိူင်း ” ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼၢင်းယိင်းလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼၢင်းယိင်း၊ လၢႆးၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းယိင်း၊ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈၽေးၼၢင်းယိင်းလူင်ႈၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼူႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ