လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇ တင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ

0

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈပွင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ၸွင်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇ တင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်လွင်ႈယုၵ်ႈယင်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၵမ်ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈဢီႇသင်ၶႃႈလႃႇ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၵႃႈတီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၢၼ်ႇတႃႇယေႇဝုၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉဢွၵ်ႇငိုၼ်းသေယဝ်ႉ တေသဵင်ႈမွၵ်ႈ 700 သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပိုတ်ႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 19 ဝၼ်း ဢၼ်တေမႅၼ်ႈဝၼ်း(အာဇာနည်နေ့) ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၽူႈႁၢတ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵင်ပၢႆၸင်ႇလုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇ သၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃးသမ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ဢၼ်ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉလႄႈသင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ မီးႁူဝ်ၼႃႈၽႂ်မၼ်းယူႇလႄႈ တႃႇတေဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မႃးပၵ်းတမ်းတီႈမိူင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ။

ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၼႆမႃးသမ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ တိုဝ်ႁူဝ်သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇထွမ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ တီႈတႄႉမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်လႄႈသင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းပေႃႈႁႆႈမႄႈၼႃး တင်းၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်း 7 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်းပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ် ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး ပိူဝ်ႈတႃႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 1 ဝၼ်း သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇၼႆၸိုင် ၶဝ်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈသမ်ႉလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ သိုပ်ႇတိုဝ် ႁူဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈၶႂမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၽိူဝ်ႇၶႂမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ တီႉၵမ် ဢဝ်ၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵမ်းလိုၼ်းမႃးသမ်ႉ မၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်သူင်ႇလုမ်းတြႃးပိူဝ်ႈတႃႇတေ ပၼ်တူတ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႇ 7 ၵေႃႉ လႆႈႁၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ၵႂႃႇ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉမႃးသေယဝ်ႉ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဝၼ်းတီႈ 3 ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။ ယူႇတီႈမိူင်းမွၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႉတူင်ႇၼၼ်ႉ တႃႇတေဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းမႃးတမ်းတီႈသူၼ်မွၵ်ႇၵၢၼ်ႇတႃႇယႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶရႁၢၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး တႄႇဢဝ်ပီ 2016 လိူၼ်သႅမ်ႊၻီႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် ပီ 2017 လိူၼ်ၾႅပ်းပိဝ်ႊရီႊ သၢၼ်ၶတ်းမႃးယူႇသေတႃႇၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမွၼ်း ဢၼ်ၸုမ်း NLD ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶသေယဝ်ႉ တိုဝ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ(ကရင်)၊ တီႈမိူင်းၶၢင်၊ တီႈမိူင်းၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈယူႇ တီႈပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းယူႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းသေတႃႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၶတ်းၸႂ် ပိူဝ်ႈ တႃႇတမ်းဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉမႃးၼႆ လႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢင်ၶဝ် 4 ၸုမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်ယၼ်ႇၵုင်ႇ၊ မၼ်းတလေး၊ တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းၸႄႈၼႃး၊ မၢၼ်ႈမေႃႇ မူင်ႇယႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် မီး 11 ၸုမ်းသေၵေႃႈ ဢွၼ် သၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်တီႉၺွပ်း တီႉၵမ်ၵူၼ်းလႄႈဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးလွင်ႈ ယုၵ်ႈယင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်တေတမ်းဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပႃး။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 4 (လူ့ပေါင်သစ်လူငယ်) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ (လူ့ပေါင်သစ်လူငယ်) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းတႂ်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ၸိူင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇတေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁၢမ်ႈသီးတေႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သင် ဢၼ်တီႉၵမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပိုၼ်လိၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈႁူဝ်ၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း လွင်ႈၼႆႉယႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်း ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸီႉၸမ်ႈပႃးဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၸွမ်းထမ်း ၽဵင်ႇပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸီႉၸမ်းပႃးယူႇၶႃႈၼႃ။

မိူၼ်ၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဝၼ်းတီႈ 4 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ NEYA ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 26 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးႁဝ်း ၶႃႈမႃးတူၺ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ မၼ်းၼႄဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆး သၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ၾၢင်လွၵ်းလၢႆးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၸွမ်း ပိူင်ၾၢင်လၢႆးႁဵတ်း ၸုမ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႈထတ်းလႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

 

မိူၼ်ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ Edith Youth Conference ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢင်ပွႆးဢၼ်မီးတႂ်ႈပေႃးပၵလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း(အထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးမှူး) ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ  တၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈ(ဗမာတိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး)   ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈ ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊဢွင်ႇပၢၼ်းမွင်ႇ ၸင်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈဝႃႈ  ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေယဝ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢမ်ႇပၼ် ၶႂၢင်ႉမႃးၶႃႈၼႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ NLD ၶဝ် ပေႃးဝႃႈၽႅဝ် ဝၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 12 ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 13 ဝၼ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢင်ပွႆးဢၼ်ၼႆႉမႃး ၵူႈပီၵူႈပီ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းသေယဝ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်း  ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆး မၢႆတွင်းဝၼ်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈမႃးၵူႈပီ ပီၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးထတ်းသၢင် တူၺ်းတႄႉ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် တေႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁိုဝ် တေတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈၵၢၼ်သေ မဵဝ်းမဵဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသေယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၸုမ်း NLD လုၵ်ႉႁဵတ်းၼႆသမ်ႉမီး သုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်းဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးထတ်းသၢင်ႁၼ် ၸိူင်ႉၼႆ။

 

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႃႇတေတမ်းဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ NLD လႄႈသင် တိုၼ်းဢမ်ႇၸီႉသင်ႇ ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈႁၼ် မီးၶေႃႈၶဝ်ၶၢမ်တဵင်ၵၼ်ဝႆႉ ၶႃႈၼႃ။ မိူဝ်ႈၵျူႊလၢႆႊဝၼ်းတီႈ 5 ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်းၸိုင်ႈဢူးသေႃႇထေးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇ တီႇ NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းမိၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႆႉဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတမ်းဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢွင်ႇ သၢၼ်းၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇတီႇပႃႇတီႇ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႆႉႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၶေႃၶေႃ ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႄႈ တိူင်းၽႂ်မၼ်းလုၵ်ႉႁဵတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ တီႈပွင်ႇၸိူင်ႉၼၼ်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆမႃး ဢီႇ သင်ပဵၼ်မႃးလွင်ႈၼႆႉၶႃႈလႃႇၼႆ မၼ်းတေၵႂႃႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈသင် ၸွမ်းၽွင်းတိူင်းၼႆႉလႄႈသင် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယုၵ်ႉတင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသေယဝ်ႉ လုၵ်ႉ တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉၸီႉသင်ႇၼႄႉၼမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ပဵၼ်မႃးလႄႈၼႆ။ ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းၽႂ်မၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈၼႃႈလႆႈတႃတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းသေယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်း ၶႃႈထတ်းသၢင်ႁၼ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ လွၵ်းဢူၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇမီးတီႈ လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၽွင်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸင်ႈ ဝႃႈလႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

 

ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ သမ်ႉၵူၺ်းတေၸူးဢဝ် ၸွမ် ၽွင်းၶဝ် လုၵ်ႉတီႈတိူင်း လုၵ်ႉတီႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၶႂ်ႈလႆႈတႃသေ ႁိမ်ႁဵတ်းသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယူႇၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉလႄႈ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေၸင်ႈလႆႈဝႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇပဵၼ်လွင်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ သၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးလွင်ႈသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ်သေယဝ်ႉ တေမေႃႁၵ်ႉႁွမ် ထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ သမ်ႉတေပဵၼ်မႃးထႅင်ႈလွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ထႅင်ႈယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၶိုင်သၢင်ႈတမ်းဝၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD တၵ်းတေလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉၼၵ်းၼႃသေ ၵိုတ်းယိုဝ်းပႅတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်ႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

(06/07/2018)

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here