Monday, May 29, 2023

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၵမ်ႉပၢႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင်၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆး လႄႈ ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပၢႆး ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20-22/06/2018 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈ ၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် 2 ၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိၸေယ (ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးၵဝ်ႇ) ၵျွင်းမွၵ်ႇမႆႇ/ ၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ (ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးၵဝ်ႇ) ဢၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မ ၸေႃးတိၵထၸ ၵျွင်းၽြႃးလူင်ရၶႅင်ႇ မႁႃမုၼိမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆး 3 တူၼ်သမ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၺႃၼဝရ (ၸဝ်ႉၵမ်ႉပၢႆးၵဝ်ႇ) သတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵထၸ ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း မႁႃပေႃးထိ ဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ပၺ်ၺႃသႃမိ (ၸဝ်ႈၵမ်ႉပၢႆးၵဝ်ႇ) ထမ်မႃၸရိယ B.A လႄႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပျီႇၼႄႇ သင်ႇၶဝုၼ်ႇသွင်ႇ ဢၵ်ႉၵမႁႃၵၼ်ထဝႃၸၵပၼ်တိတ ၵျွင်းတူယႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး တေဝိၼ်တ B.A M.A ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိူင်းသင်ၶၼႃယၵသူၺ်ႇၵျိၼ်ႇၵဵင်းတုင် ၵျွင်းထမ်မိၵပုပ်ႉၽႃရုင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၸဝ်ႈၵမ်ႉ ပၢႆး 2 တူၼ်သမ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝိၸိတ်ႉတ ၵျွင်းမိူင်းလီပဵင်းၸႂ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်လႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၼၼ်ထမေထႃ B.A M.A တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ထမ်မေႃးတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ/ ၵွင်းမူးၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးတၢၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သတ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ တေႁူမ်ႈၵၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ၶဝ် တင်းမူတ်း 7 တူၼ်။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လႆႈပၢင်းထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ တင်းမူတ်း 80 ဝတ်ႉ/ႁူဝ်ၵျွင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်း မူတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ လႆႈမွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ တင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင်၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၵမ်ႉပၢႆးၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 တေပၢင်းၸဝ်ႈ တူၼ်ၶူး 7 တူၼ်လႄႈ ၶူဝ်းလူႇလဵပ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ဝၼ်းတီႈ 21 သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “တေယွမ်းၸူမ်ၼႄႇဢမ်ႇၼၼ် တေလုၺ်း” ၽူႈတေမႃးဢုပ်ႇၶႆႈၼႄသမ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး ပႃႇမွၵ်ႇၶ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၶူးသြႃႇပိုၼ်ၶမ်း (ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း)၊ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းဝႃႇၼူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သုၶမိၼ်တ(ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ၽူႈမၢႆလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ဝိႁၢရ်လွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေမႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပွၼ်ႈထမ်းၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 သမ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပၺ်ၺႃၼၼ်တ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝိႁၢရ် ဝိပုလ ၵျွင်းထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၵေႃႈ တေမႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးပွၼ်ႈထမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း