ၽူႈၼမ်းတႆးထုၵ်ႇလီပိုတ်ႇၸႂ်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ယိင်းၵွင်တိပ်ႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ လီဢဝ်လွင်ႈဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် မေႃပိုတ်ႇၸႂ်တေႃႇၵၼ်သေ သၢင်ႈလွင်ႈၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး- ဝႃႈၼႆ။


“ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းဢမႄႊရီႊၵၼ်ႊ ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ယဝ်ႉပဵၼ်ဢၼ်ဢၢမ်းၶွႆ တႃႉလီၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်ႈၸွမ်း ဝူၼ်ႉထိုင်ၼင်ႇၼႆၵမ်းလဵဝ်။
ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇပႆႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃပိုတ်ႇၸႂ်ထႂမ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉၵၼ်သေ ဢဝ်မႃးပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶၢတ်ႇလွင်ႈထွမ်ႇၵၼ်ၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇထိုင်ယိူင်းမၢႆလႆႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈလၢတ်ႈ ၼမ်လိူဝ်သေၽူႈထွမ်ႇ ။ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈႁူႉ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႉဢူႈလႄႈၵေႃႉမႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ။ ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ တေလီလိူဝ် တေငၢႆႈလိူဝ် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။ ”

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here