ပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 3  ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ပၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

0

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီၶရိတ်ႊ 2018 လိူၼ်မေႊ 25 ဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင် ၼႄ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်မႃး ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈသမ်ႉ မီးဝႆႉ မိတ်ႉသတိူဝ်ႊ သုၼ်းၵူဝ်ႊသျႅင် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၸွႆႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ။

သုၼ်းၵူဝ်ႊသျႅင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ မၼ်းႁွင်ႉႁူပ်ႉ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ FPNCC  ၶဝ် 7 ၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ ပၼ်တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ –  ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉမႃး ထတ်းသၢင်တူၺ်း။

တီႈၼႆႈ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃ တီႈတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၼိမ်မႃးၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵိူတ်ႇ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼႆႉ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ထိင်းသိမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တေလီၶိုၼ်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၵႂႃႇတီႈမူႇၸေႊ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၾၢႆႇတၢင်းၶႄႇၶဝ် တေသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ၽိတ်းၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈမူႇၸေႊၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇၸႂ်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ပေႃးပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမွၵ်ႇ ႁွင်ႉ 7 ၸုမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေယႅၵ်ႈၸုမ်းသေ မွၵ်ႇႁိုဝ် ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်တႄႉ ၸင်ႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈ FPNCC ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ၵႃႈတၵ်းတေ လႆႈမိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ၊ ထုၵ်ႇလီမိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ တိုၼ်းပၼ်တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈၼႆႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ NCA ႁွင်ႉဝႃႈ လွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၼႆ ၸိုင် ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC 7 ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူႉၵႃႈတေမီးလွင်ႈၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းႁပ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ၶႄးတေၸၢင်ႈမီးယူႇ NCA ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈ 7 ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်း NCA ။ ပၼ်ႁႃတီႈတၢင်းမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ မၼ်းပၼ်တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းလႂ် ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ  ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပၼ် ႁႃမၼ်း သုၵ်ႉယုင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉမီး UN ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸိမ် မႃးၸွမ်းၼႆ ယူဝ်ၶႄးတေၶိုၵ်ႉ ပၼ်ႁႃတေလိုၵ်ႉလမ်ႇ သုၵ်ႉယုင်ႈတိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉမႃး ၸင်ႇဝႃႈ ၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾင်ႉၸွမ်း လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇမၼ်းၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေပဵၼ်မႃးၼႂ်းလိူၼ်မေႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႆ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ယူႇတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇသမ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵွၼ်ႇပီ 2019 ပႆႇသဵင်ႈၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ႁႂ်ႈတၼ်းလႆႈႁဵတ်း 4 ပွၵ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ 4 ပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇၸိုင် ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႉတရႄႊၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ  ႁႂ်ႈလႆႈတႅမ်ႈယဝ်ႉ ၵႂႃႇ။

ပိူဝ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်းၸိုင် ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ EAOs ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ 1) တႃႈမုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (Vision) ဝီႊသိၼ်ႊ ၸွင်ႇမၼ်းပႃႈမိူၼ်ၵၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႈၼႆတႄႉ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈမၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ်ၼႆ ၸွင်ႇၶဝ်ပႃႈမုင်ႈႁၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈႁိုဝ် ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ 2) လွင်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ် ၼိူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇၶဝ်ပႃႈ ဝႆႉလႆႈၼမ်ႉၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် လၢႆးဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၶဝ် ၸွင်ႇပႃႈမိူၼ်ၵၼ်။ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးသုၼ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႃႈႁိုဝ် ၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ဢႃႇၼႃႇၵၼ်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၸင်ႇတေဝႃႈဢၼ်ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼႆႉၸွင်ႇပႃႈမိူၼ် ၵၼ်ႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈ တႃႈမုင်ႈလႄႈ တင်းလွင်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပႆႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်လႆႈမႃး ပိူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းႁႂ်ႈမႃးမိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းသၢင်ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်းၾႅတ်ႊတရႄႊ လႄႈသင် ဢၼ်မၼ်းႁၢင်ႈတမ်းဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ ပႆႇႁၼ်မီးၸႅင်ႈလႅင်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးတေတူၺ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆၵေႃႈ သမ်ႉၵူၺ်းၸုၵ်းယၼ်ၼိူဝ်  ပိူဝ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈၶွင် သုၼ်ႇတူဝ်လႄႈ သုၼ်ႇၸုမ်းမၼ်းၵူၺ်း။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း တိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းယူႇၼႆႉ ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႆႇၸင်ႈတူဝ်ႈတၼ်း ။ ႁၼ် ထိုင်တႄႉ ဝႃႈၶဝ်တိုၼ်းမီးလွင်ႈ မုင်ႈမွင်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၵမ်းတေမႃး ဝၢႆး 2020။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပေႉပုၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆၸိုင် တေၸင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ဢၼ်ၶဝ်ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 60-70 ပီမိူင်းၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇတေမႃး ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် တၢင်ႇ ၵေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်တူဝ်တပ်ႉမတေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသေလႄႈ ၸင်ႇတေမူၼ်ႉမႄး ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် တၢင်းမုင်ႈမွင်းၶဝ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

သမ်ႉထႅင်ႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ယႂ်ႇလိုၵ်ႉသေၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လဵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၶဝ် ယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မႃးပဵၼ်တၢင်း ယၢပ်ႇ ပိူဝ်ႈ တႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇယူႇတီႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းသေယဝ်ႉ မီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် ၸွမ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမႃးပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်း တေယူႇတႂ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်လႄႈ လွင်ႈၵုမ်း ၵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉယူႇႁိုဝ် ၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၶေႃႈ ထၢမ် ဢၼ်ယႂ်ႇၶိုၵ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း တေမႃးၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ။

ၵမ်းလိုမ်းသုတ်းတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႁၢင်ႈပွင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းသမ်ႉ ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇမၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတႄႉ လၢတ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈပိုတ်ႇၶေႃႈတီႈပွင်ႇမၼ်းဢမ်ႇမီး တေဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႆႉလွင်ႈတီႈပွင်ႇမၼ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈတၢင်းၶႂၢင်မၼ်း တၢင်းၵႅပ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်း မီးၵႃႈႁိုဝ် ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမၵ်ႉၶၼ်းဝႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸင်ႇလီႁိုဝ် ဢမ်ႇလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈၸတ်းႁၼ်ၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွမ်းဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးႁဝ်းမႃးႁုပ်ႇသေလၢတ်ႈတႄႉ လႆႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃး တႃႇသေႇ ဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၶေႃ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈမွၵ်ႈၵႃႇႁိုဝ်၊ လႆႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၸွင်ႇတေပေႃးၸႂ် ပေႃးဝႃႈပႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေတေႃႇသူႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေသဵတ်ႈၶၼ်တေႃႇလွင်းၸွမ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေပႆႇၸင်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်ၸွမ်းတႄႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆး တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႃႈမုင်ႈၸွင်ႇပႃႈမိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈဝႆႉၵႃႈ ၶၼ် ၸွင်ႇပႃႈမိူၼ်ၵၼ် ပေႃးဝႃႈသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၸိုင် ဢၼ်ဝႃႈပိူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႆႇၸင်ႈ မၼ်ႈၵိုမ်းမိူၼ်ၵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉမုင်ႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉၶွတ်ႈယွတ်ႈပၢႆၵမ်းဝႆႉ တီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

25/05/2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here