ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

0

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢူၺ်း မိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ် တၢင်းႁူႉ မေႃပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇၾင် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ ၼႂ်း ဢွၵ်းၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးတၢင်းႁူႉ လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ႁႃးပဵၼ်ဢၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ယုၵ်ႉ ယွင်ႈ ဢၢမ်း ဢေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ်၊ ၼိူဝ်လွင်ႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ် ဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇသဵင်ႈ ယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇသေတႃႉ လွင်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငႅမ်ႈၼင်ႇၸႂ်ၼင်ႇၶေႃးၼႆၼၼ်ႉ ဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ် ႁူႉထိုင်ဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်၊ ဢဝ်ပဵၼ်သတိၵႅမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆႉတႃႇသေႇ ဢိူဝ်ႈ။ လွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်တေမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႇသေႇ၊ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈယၢမ်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ မေႃသွၼ်ႁဝ်း ၶႅၼ်းတိူဝ်းႁူႉလီလိူဝ်ႁႃးယူႇယဝ်ႉလူး။ လွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လူၵ်ႈၶူင်း ၵၢင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ။

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ဢူၺ်း ၼႂ်းလွင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ် ဢၼ်ႁႃးဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဵမ်ဢဝ်လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်၊ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း၊ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လွင်ႈပပ်ႉလၵ်းသုတ်ႇဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ လွင်ႈၵူၼ်း လူင်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ် ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပွႆႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ၼႆ ၸဵမ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႆႈ ၶႂ်ႈမႃးတၢၼ်ႈၶႆႈၼႄ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဢဝ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် လႄႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈ တၼ်း တႃႇတေႃႇသူႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေလႆႈထူပ်းၺႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈၼႄၵႂႃႇ ၼင်ႇဢၼ်ဝူၼ်ႉၶိုတ်း ႁၼ်ၼၼ်ႉသေၵမ်း။
ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢူၺ်း ဝၢၼ်ႈတီႈဢၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေလႆႈၵႂႃႇတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼၼ်ႉ မၢင်ၽဝ်ႇတေပဵၼ် ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၸွၵ်ႉထိူၼ်ႇ ၵႆဝဵင်းၵႆၵူၼ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တေလုၵ်းတေၶူင်ႈ တေယၢၼ်း တေပိူဝ်ႉ တေဢုင် ၾုၼ်ႇမုၵ်ႉတေလိူင်ႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ တေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉႁဝ်း သဵင်ႈၸႂ်ယူႇပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်ၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ မေႃသွၼ် ႁဝ်း ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶီႈမုၵ်ႈၼႃ ၶီႈတႃယွႆႉ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်း ၵၢၼ် ႁဵၼ်းသွၼ်၊ ႁၢမ်းၼမ်ႉလႅမ်ႉတၢင်းႁူႉမေႃၼၼ်ႉ မုင်ႈမွင်းၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ၵႂ်ႈၼိူဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်းယူႇ ၼႆသေတိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼႃႈ တေႃႇပေႃးႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝၢၼ်ႈဢၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ႁတ်း ႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ်ဢိူဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈ ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း တေလႆႈထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ၊ လၢႆသႅၼ်းလၢႆမဵဝ်း ၸဵမ်ဢဝ်ၽူႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်းလႄႈ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢဝ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ မေႃသွၼ် ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး၊ ပိူင်ႈၸႂ် ပႅၵ်ႇၸႂ် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်းယူႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈ ပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ ပႅၵ်ႇၸႂ်တင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႁိုင်သင်ၼႂ်းဝူင်ႈၼိုင်ႈ တေယဵၼ်းပဵၼ် လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်၊ လွင်ႈသိူဝ်း ၸႂ်၊ လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်လႄႈ တေမႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႃႇဢူၺ်းၵေႃႉ မေႃသွၼ်ႁဝ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ တိုၼ်းယုမ်ႇ ယမ်ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးလႆႈၼင်ႇ ၼၼ်ယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵၢၼ်ၸႃ၊ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပႆႇ လိုၼ်ႈႁူလႄႈ တေထွမ်ႇယၢပ်ႇ ၽၢတ်ႇႁူ ၶူမ်ႁူယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ် ပၼ်သေ ၾိုၵ်းပၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၶဝ် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၸိုင် ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃၶဝ် တေမီးတၢင်းယဵၼ်ႇငႄႈ မေႃလၢတ်ႈမေႃၸႃ တိုၼ်းတေဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမႃး၊ ယဵၼ်ႇငႄႈမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေလႆႈသင်ႇသွၼ် ပိုၵ်ႉၾိုၵ်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေလႆႈ ၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ပႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈယူႇ တိတ်းၸမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးလိူဝ်သေ မေႃသွၼ်ယဝ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် မီးတၢင်းႁူႉ၊ မေႃလၢတ်ႈမေႃ ၸႃ၊ မီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ၊ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ မီးတၢင်းႁူႉမေႃ လၵ်းလႅမ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈပၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၶဝ် တႃႇဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်းပႃးယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေလႆႈတေႃႇသူႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် တင်း လၢႆယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၵိၼ် ၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ် ယၢမ်ႈယူႇ ၵိၼ် သဝ်းမႃးၼၼ်ႉ တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယူႇ တိုၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇမေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တိုၼ်းမီးလွင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ယူႇ။ ဝူၼ်ႉႁၼ်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ဝႆႉပဵၼ်ထီႉသွင်၊ ဢဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပွၼ်ႈပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈသေ တေႃႇသူႈၵႂႃႇယူႇၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႃးတိုၼ်းယုမ်ႇယမ် ၼိူဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉ မေႃသွၼ်ႁဝ်းယူႇဢိူဝ်ႈ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေလႆႈပွၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉမေႃၼၼ်ႉ တေမီးယူႇလၢႆ လၢႆသႅၼ်း လၢႆလၢႆပၢၼ်ယဝ်ႉ။ တေမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၺၢၼ်ႇလီ၊ ၺၢၼ်ႇထိုင်ႉ၊ လႅတ်း၊ ၼိုၵ်း၊ ထိူင်း၊ ဝႃႈငၢႆႈ ထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်း၊ လၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ယၢပ်ႇ ၼႆ တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ် တေလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၼမ်းၼႃႈ၊ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၶၢမ်ႇႁိူဝ်ႉၼူၼ်းဢူၼ်ႈ ဝႆႉၸႂ်မၼ်ႈ ပၼ်ႈၸႂ်ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇ သေ ပူၵ်းပွင်ပွၼ်ႈသွၼ်ပၼ် တၢင်းႁူႉမေႃၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မၢင်ၵေႃႉတေမီး ပေႃႈမႄႈယူႇၸမ် လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်။ မၢင်ၵေႃႉတႄႉ ထုၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈၶဝ် ပိုၼ်ႉပွႆႇပၼ်ပူႇယႃႈ တႃၼၢႆးၶဝ်သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းၶႃႈပိူၼ်ႈတီႈမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေ မီးပႃးယူႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ပေႃႈမႄႈၶဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇၶီႈလဝ်ႈ ၶီႈယႃႈသေ လိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ဢမ်ႇပေႉတူဝ် တႃႇတေတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃး လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဢိူဝ်ႈ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈပိုၼ်ႉပွႆႇသေ ၵႂႃႇႁႃငိုၼ်း ႁႃၶမ်းမိူင်းပိူၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈ လႆႈပဵၼ် ၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ပူၵ်းပွင်သင်ႇသွၼ်ၵႂႃႇ ဢူၼ်ႈ”ဢွၼ်ႇ”လႄႈ တိူဝ်းဝႆႉ လမ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၼၵ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ မၢင်ၽဝ်ႇ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃ သွၼ် တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ၽူႈပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇဢူၵ်း ဢုၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇပေႃႈမႄႈၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်မႃးၼင်ႇ ပေႃႈတႄႉ မႄႈတႄႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ လႂ်ဢိူဝ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸွမ်းတႄႉယဝ်ႉ။

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ဢူၺ်း လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် တၢၼ်ႇႁိုဝ် တၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈယႃႇ ႁဝ်းတိုၼ်းယုမ်ႇယမ် မၼ်ႈၸႂ် ၼိူဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တင်းပုတ်းတင်းတႅင်ႈဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တိုၼ်းတေတေႃႇသူႈ ၶၢမ်ႈ ပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ငၢႆႈငႅမ်ႈလူမ်ၸႂ်ယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တေသင်ႇသွၼ် ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း၊ ၽူႈ ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ပုၼ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ လႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း မီးတၢင်းတူဝ်ၸႂ် သွင်ပိူင် ၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်း သႃႇ ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်လႆႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း
21 May 2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here