6 ပီပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၶွပ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းသႅင်ၸိုၼ်ႈ

0

ၸဵမ်ၽွင်းဝၢႆးယၢၼ်ၽၢတ်ႇ ပႆႇတွၼ်ႉၶၢတ်ႇၸႂ်ပႅၼ်း

ယိင်ႈၶႅၼ်းၶုၵ်းၸႂ်ၶွပ်ႈ ႁွပ်ႈ 6 ၵၢင်လိူၼ်ၵဝ်ႈ

ယၢင်ႈၶဝ်ႈ 15 ၵၢင်ၼႂ် ၾႃႉသႂ်ပၢင်ႇၸႅင်ႈလီ

ထူၼ်ႈပီၶွပ်ႈ 59 ဢႃယုၸဝ်ႈၽွင်းႁိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈႁူႉလႅၼ်ႇ ၶႅၼ်ႇတင်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

ပၢႆးမွၼ်းၵေႃႈသုတ်းယွတ်ႈ တွႆႇႁွၵ်ႈပူၵ်းတိုၼ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၽၢဝ်ႇပိုၼ်လွင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုတ်းဝႆးတၼ်းပၢႆးတိုၵ်း

ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈၽၢၼ်ႇမႃး ႁူမ်ႈပႃးလၢႆတွၼ်ႈတီႈ

ပၢၼ်မွၵ်ႇတိုၵ်ႉၵီႈႁွမ် ၶွၼ်ႈတွမ်ႁႅင်းၶိုင်သၢင်ႈ

ၶီႈၶၢင်ႈႁိုဝ်ထၢၼ်ႇမီႈ ၼီႈပိုၼ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

ၸဝ်ႈႁၢပ်ႇၵွၼ်းထူၼ်ႈတဵမ် ၸဵမ်ငဝ်ႈထိုင်ပၢႆယွတ်ႈ

တေႃႇႁွတ်ႈသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် 6 ပီၶွပ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here