Sunday, October 1, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်သင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းတူၺ်းၸွႆႈသင်။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/9/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ 6 လင်၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 2 လင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 2 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ လင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၶိင်းသႆမွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽၢႆႇမႂ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ပႃးၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ၵႃး၊ ထူဝ်ႈ၊ သၢမ်လေႃႉ၊ လူႉသုမ်းတင်းမူတ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 300 သႅၼ်ပျႃးၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၵျွင်းလွႆတေးမိူင်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတေမီးၵႃႈ ႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈၶႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈမူတ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်သွင်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းၶိင်းသႆမွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽၢႆႇမႂ်ႇ၊ ႁိူၼ်းၶိင်းဢၢႆႈပု ဝၢၼ်ႈၽၢႆႇမႂ်ႇ၊ ႁိူၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႇမွင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၽၢႆႇမႂ်ႇ၊ ႁိူၼ်းၼၢႆးသွႆႈငိုၼ်းယီႇ ဝၢၼ်ႈၽၢႆႇမႂ်ႇ၊ ႁိူၼ်းသြႃႇမသူၺ်ႇမုင်ႇ တႂ်ႈၵၢတ်ႇလႄႈ ၶိင်းသိတ်ႉၸိင်ႇ ၼိူဝ်ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁွင်ႇလႄႈ ၵျွင်းလွႆတေမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် (သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ) လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵၼ် လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၵျွင်းၸလွပ်ႈၼၢႆးသိလ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ တိုၵ်ႉ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉတၢင်းလင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ မီးယုမ်းဝႆႉ ပႆႇမီး ၽႂ်ႁေတ်းၵႂႃႇတူၺ်းၶႃႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆဝႆႉၼမ်ဢေႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ။ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶၢႆႉ ၵႂႃႇၵႆ မီးယူႇႁိမ်းတိတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ သိုၵ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇလုင်းၸၢႆးဢွင်ႇမျႃႉ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၵၢတ်ႇလႄႈ လုင်းၸၢႆးပု ၵူၼ်းၽၢႆႇမႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈမူႇၸေႊတင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင် ၼႆႉတႄႉ လႆႈလူင်း ႁူင်းယႃမႃးၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢၼ်ၼႃႇဢၼ်သုမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႃးတူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်သင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈသေဢိတ်းၶႃႈ။ မီးၵူၼ်းတီႈၸမ်ၵႆ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉသေ ၸွႆႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ် သွင်ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵမ်ႈ ၼမ်ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢႆး ဢွင်ႇပွႆး ၵူၼ်းၼိူဝ်ၵၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ပေႃးႁုပ်ႈၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း