သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တႆး 3 ၵေႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ် ယိင်းၽရင်ႊ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၵဵင်းမႆႇၼိဝ်ႊသ် ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႉယိင်းၾရင်ႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယုမ်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 27/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 00:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ မႃးဝႃႈ မီးယိင်းၾရင်ႊ ၸၢဝ်းဢမေရီႊၵၼ်ႊ ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၼုမ်ႇၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ ၺွပ်းၵၼ်ႉၸၼ် တႂ်ႈ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်း မူႇ 6 ဢိူင်ႇသၼ်ပူးလိူၺ်း ဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးတူၺ်းၶၢဝ်ႇၼႆႉ မိူၼ်ၽူႈယိင်းၽွမ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉတီႉၺွပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉၵၼ်ႉၸၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ပိူင်။ ၶဝ်ၵျေႃႇယႃႇၵၼ် ဢမ်ႇၵျေႃႇယႃႇၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃး တေတႅပ်းတတ်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ် ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး တီႉဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးလမ် ဢႃယု 22 ပီ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈဝႃႈ ယိင်းၾရင်ႊ ၼ ၼ်ႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၼႄတိုဝ်ႉၼႄတႃႈ တေႃႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ မဝ်းတေႃႇမဝ်း လႄႈ ပဵၼ် ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၵျေႃႇယႃႇၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးႁူပ်ႉႁၼ် လႄႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸိူင်ႉၼႆမႃး ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတီႉဝႆႉတီႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် (1) ၸၢႆးၼွႆႉ ဢႃယု 37 ပီ၊ (2) ၸၢႆးလမ် ဢႃယု 22 ပီ (3) တင်း ၸၢႆးလႅင် ဢႃယု 22 ပီ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Chiang Mai News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here