Thursday, July 18, 2024

ႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ် ၽႄႈၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ၊ဝီႊၶျႅတ်ႉ) ၊ ၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်း သိုပ်ႇသျႄးတေႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလဵၼ်ႈဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉ လဵၼ်ႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁၼ်ယဝ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢွၼ်ႈဝွၼ်း ယႃႇသိုပ်ႇသျႄးၵၼ်။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇလူလၢႆ
Photo by – Online/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ထုၵ်ႇလူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ယူႇၼိူဝ် Social Media

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈလူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Facebook ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈလွင်ႈ တႄႉႁႃႉ။ ၶဝ်ႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းဢဝ်ႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်းလီလီသေ ၸင်ႇတေဢဝ်တၢင်ႇ Facebook ။ သင် ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉယူႇၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉတေႃႉမၼ်းၼၢင်း။ လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တေဢမ်ႇမီးထႅင်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႄႈၼိူဝ် Social Media ၊ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶၢဝ်၊ တွၼ်ႈတႂ်ႈတႄႉ ပွႆႇပူၺ်ဝႆႉ၊ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ဝႆႉ။ ၽူႈၸၢႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သႂ်ႇၵူၼ်သီၶဵဝ်ၶႃယၢဝ်း၊ သႂ်ႇၵူၼ်ၵျိၼ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း လွၼ်ႈသိူဝ်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၼုင်ႈဝႆႉသိူဝ်ႈသီ လမ် ။

ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းသႅၼ်းပၢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉ လိူင်းၸိူင်းၼႂ်းသၢႆတႃ ၽူႈၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းပၢၼ်။ ပဵၼ်ႁၢင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼၢင်းယိင်း၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၼ်ယဝ်ႉၸဵပ်းသႅပ်ႇတီႈႁူဝ်ၸႂ်။ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လွင်ႈ လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Facebook ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၺႃး ၵၼ်ႉၸၼ်တႄႉႁႃႉဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းၼၢင်းတဵမ်ၸႂ်ပၼ်ထၢႆႇႁႃႉ။ ပေႃးမၼ်းၼၢင်း ၺႃးၵၼ်ႉ ၸၼ်တႄႉၸိုင် လွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၼၢင်း ၸွႆးတြႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈၵူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Facebook ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၵေႃႉတၢင်ႇလႄႈၵူၼ်းသျႄး တင်းမူတ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸႂ် ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ ၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းတေၽိတ်း လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ (Computer) ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉႁၢင်ႈၸႃႉတႃ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ပိုၼ်ၽႄႈ ဢွၵ်ႇမႃး ၼိူဝ် Social Media ၼႆႉ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလိူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ​​( ၼႂ်း​​ၵေႈၵၢင် မိူင်းယႆလႄႈၶူဝ်လွင်း) ဝႃႈၼႆသေတႃႉ – လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းဝႆႉယူႇ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃး ၶေႃႈမုလ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တင်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း တီႈထုၵ်ႇလူလၢႆတၢင်းၵႃႇမ (ၵၼ်ႉၸၼ်) တင်းမူတ်း မီး 5 ၵေႃႉ။

ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူလၢႆ တၢင်းၵႃႇမ (ၵၼ်ႉၸၼ်) ၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပီ လူလၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးဝႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 24 ပီ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်ၸူႉၵၼ်တင်း မၼ်း ၼၢင်း ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ လူလၢႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပီ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢႃယု 50 ပၢႆ ပေႉၵိၼ်ၵမ် ၵိၼ်းလူလၢႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 35 ပီထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယိင်း ဢႃ ယု 40 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလူလၢႆထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း