Wednesday, April 24, 2024

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

Must read

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ တီႈလႆႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်း ဢမေႊရိၵ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။

ပၢင်ယွၼ်းသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ယွၼ်းသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း (RCSS)

ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သဝ်ႈမွင်ၸႂ် ယွၼ်းသူးထိုင် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈသုၶတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် ။ ပၢင်ယွၼ်းသူးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈ ၼၢင်း ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ပဵၼ်ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ ႁဝ်းၵေႃႈၸႂ်ႈထႅင်ႈလႄႈ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉမိူင်းတႆး၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်မႃးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉ/ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ယွၼ်းသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ လွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – လွႆၵေႃႇဝၼ်း/ ပၢင်ယွၼ်းသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း (RCSS)

တီႈၼႂ်းပၢင်မွင်ၸႂ် ယွၼ်းသူးထိုင် တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸပ်း တဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ၸုၵ်းၼိမ်ၼပ်ႉယမ်ႁိုင် 1 မိၼိတ်ႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ သုၶတိ တီႈၵတ်းယဵၼ်။

တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ လႆႈတၢင်ႇသွမ်းၽြႃး၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈသေ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်း။ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း (RCSS)

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ထိုင် ၸဝ်းၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ တီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းဢမေႊရိၵ) တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵူဝ်ႊလူဝ်ႊရႃႊတူဝ်ႊ ၸႄႈ မိူင်းဢမေႊရိၵ ၽွင်ႈဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 91 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လႄႈၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်ၼႆႉ မီးဝႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၸဝ်ႈ ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိင်းမႃႇယႃႇရီႇလႄႈၸဝ်ႈယိင်း ၵိင်ႇၼရီႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း