Saturday, July 20, 2024

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တႃႇႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2020

Must read

တႃႇမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 13 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊတႄႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်  ။


ၶႅၵ်းႁၢင်ႈ-  shan.saothusandiaward.com/ ၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ) လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈငႄႈ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးၵူႈပီ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တေမွပ်ႈပၼ်သူး ၵမ်းထူၼ်ႈ 13 ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၾွမ်ႊ ဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈတႄႉ ႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020  ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်း  ၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတေတၢင်ႇယိုၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30 ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ ပေႃး လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈတေလႆႈႁပ်ႉ သူးရၢင်းဝလ်းၼႆႉယူႇၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈ တေၸတ်းတႄႉ တူၺ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႉ ဝႃႈတေၸတ်းတီႈလႂ်” – ဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ   ပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထီႉ 11 လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၾွမ်ႊတၢင်ႇယိုၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇ  ယိုၼ်ႈႁင်းၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ယူႇတီႈသေၵေႃႉ သေၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း တူင်ႇဝူင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ထုၵ်ႇလီလႆႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်သေ တၢင်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၶွမ်ႊမတီႊၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်  ပဵၼ်သၵ်ႈသေႇပၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ တႄႇတၢင်ႇဝႂ်လႆႈ ဝၼ်းတီႈ 1/10/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/11/ 2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 သမ်ႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်း ဝလ်း ၵေႃႉထူၼ်ႈ 13 ။

သူးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ တေမွပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၵေႃႉဢၼ်မေႃႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တင်း ၵူၼ်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဢႃယု တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 35 ပီ။ တေလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ။ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း ယူႇသဝ်းလႄႈ ပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇသမ်ႉ 1) ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် သူင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး (ၽူႈၶဝ်ႈၶေႉ ၶဵင်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး ႁင်းၵူၺ်း)။ 2) တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် 2 ဢၼ်။ တေလႆႈၼႄလွင်ႈ တၢင်း လႄႈ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး၊ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၽွၼ်းလီမီးသင်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုပ်ႇလူလႆႈတီႈလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းလႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းလႆႈတီႈၼႆႈ –https://saothusandiaward.com/

သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈဢိင်ႊငႄႊသႃႊ ၵျႅၼ်ႉ (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် မိူင်းသီႇပေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2008။ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ တီႇမူဝ်ႇ ၶရေႇသီႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 12 ၵေႃႉ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်း 4,000 တေႃႇလႃႇ(USD)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း