Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၸတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  

Must read

ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဢၢၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁၢင်ႉႁႅၼ်းပွႆးၼၼ်ႉသေ ႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉမူတ်း။

- Subscription -
ဝၼ်းးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈၼိူဝ်လ။ႆတႆးလႅင်း

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းထႃႇၼသႅင်ႇ ယႃႇၶဝ် မႃးႁႄ့ႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းပွႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄးၼႆ့ ၼႆဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢၢင်ႈဢဝ်ႁႅင်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ  ဢၼ်တေႁဵတ်းပွႆးၼၼ့် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပၼ်ႇ  မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် လူၺ်ႈလွင်ႈလီ ၼႆသေ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။  ” -ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၸိုင် ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တေၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီတဵမ်။ယွၼ့် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊၽႄႈလၢမ်းလႄႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆ့ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ထိုင်မႃးပီၼႆ့ ဢၢၼ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈပၢင်ပွႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၵၢၼ့်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးပဵၼ် ႁိမ်း 3 လိူၼ်ၼႆ့ယဝ့်ဢေႃႈ။ တီႈယူႇ တီႈၼွၼ်းၶႅၵ်ႇ ၊ၶဵင်ႇယူင်ႇၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ႁဵတ်းဝႆ့မူတ်းယဝ့်ဢေႃႈ။ သၢႆၾႆးၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့ယဝ့် ဢေႃႈ ၼၼ့်။ ၵမ်းၼႆ့သမ့်ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်း ၶၢႆ့ၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်ႇတီႈၼႆဝႃႇ။ ႁိုဝ်တေၵႂႃႇငၢႆႈလႃႇၼေႃႈ။ ၸုမ်းၸၢတ်ႈသႅင်းၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ  3 ၶိုၼ်း 20 သႅၼ်ၼႆပေႃးတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ့်။ ပေႃးလႆႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် တီႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ့်ဢေႃႈ ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်လိူင်ႈပဵၼ်လၢဝ်းလိူဝ်ၼႆ့လႄႈ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသင်သေ တူၵ်းလူင်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ့်ၼႆဢေႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီၼႆ့  ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေဢၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵိုၼ်းယႂ်ႇထူၼ်ႈတဵမ်။  ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈသေ ၾၢႆႇတၢင်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ပွႆးတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေဢွၼ်ႁဵတ်းၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ငမ်းယဵၼ် တေလႆႈငူပ်ႉငိတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈ RCSS သေ တေဢမ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇ၊ တေၵႂႃႇၸတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ပၢင်ပွႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ၶဝ်တေဝႃႈ ပွႆးၼႆ့ ပဵၼ်ၸုမ်း RCSS မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ႁဵတ်းၼၼ့်ၵႂႃႈ။ပေႃးဝၢႆးပွႆးမႃး ၵူဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်တီႈ ၸုမ်း RCSS မႃးပၵ်း သဝ်းၸိူင့်ၼႆၼေႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆ့ ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7-8/2/2023 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း