Friday, February 23, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ပႆႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈတီႈပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုပ်ႇတႅပ်းဢွႆႈထႅင်ႈ

Must read

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းတႅပ်းဢွႆႈၶၢႆတေႃႇ ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶႄႇပႆႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈမႃးလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇတႅပ်းၶၢႆထႅင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွႆႈတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေတေႃႉသူင်ႇၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ပႂ်ႉထိုင်  20  ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပႆႇၸၢႆႇမႃး။ သင်ဝႃႈ လင်ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢႆႇမႃးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတႄႉ တေလႆႈၵိုတ်း  ၵမ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။  ဢမ်ႇမီးၵႃႈၸရိတ်ႈတႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၸူးၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇငိုၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၵူၼ်းတႅပ်းဢွႆႈ၊ လိတ်ႉ၊ မတ်ႉလႄႈ ၵႃႈၵႃး တေႃႉသူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢွႆႈတႄႉ တေႃႉသူင်ႇပၼ်ၶဝ် ၵူႈ ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ငိုၼ်းတႄႉ ၶဝ်ပႆႇၸၢႆႇမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၾၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈၼႆႉဝႆးဝႆးသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။   

“ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉမူတ်းဢေႃႈ  ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းယူႇၵၢင်မၼ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈတူၺ်း ၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ပူၼ်ႉမႃး 2 ပီၵေႃႈယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သေ ႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ သုမ်းမႃးယဝ်ႉ။   ”- ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းယူႇၵၢင် ၼႂ်းၵႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ – ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းၾင်ႇထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ လၢႆလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆ။

  ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၼႂ်း ထုင်းမၢဝ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ မူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းဢွႆႈ သူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ။    ဢွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် – ပၢင်ႇၶမ်းလႄႈ တၢင်းၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ဢဝ်ရူတ်ႉလူင် ၵရဵၼ်ႊ ယုၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ။ ပေႃးယုၵ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပေႉလႆႈ 30 တၼ်ႊ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းသူင်ႇဢွၵ်ႇၼပ်ႉႁူဝ် 100 တၼ်ႊ။

 “ၼိုင်ႈတၼ်ႊ ၶၢႆလႆႈ 390 ယႂၼ်ႊ ဢေႃႈပီၼႆႉ။ ပေႃးတူၺ်းၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇသုမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပီၵၢႆပီႈဢွၼ် ၶၼ်မၼ်းမီး 1 တၼ်ႊ 420 တေႃႇထိုင် 450 တၼ်ႊ ၼႆသေတႃႉ ၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼႆၶႃႈလူး။ ပေႃးမႃးသွၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈတႄႉ မၼ်းၵေႃႈၶႂ်ႈပဵင်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈမႃးၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈသူၼ် တႄႉ တုၵ်ႉၶ ယဝ်ႉဢေႃႈ။ ”-ၸဝ်ႈသူၼ် ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ပူၼ်ႉမႃး 2 ပီပၢႆ ၽွင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပႆႇလၢမ်းၽႄႈၼၼ်ႉ လၢဝ်းပၢၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းတႃႇၽုၵ်ႇဢွႆႈဝႆႉပၼ်(ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႄႈၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ) ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈမိူင်းတႆးၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈမွၵ်ႈ 5000 ယႂၼ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်း၊ ၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပႅတ်ႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွႆႈဢွၵ်ႇၶၢႆ။ ထိုင်တီႈလႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇတၼ်ႊ ။

 ပီၼႆႉ ၵူဝ်ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်း ဢဝ်ဢွႆႈသေ သွၼ်ႇလူမ်ႇဢဝ်ၼီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ပၼ်တိုၼ်လၢင်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ – ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၼင်ႇၼႆ။

 ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈသေ ၶႄႇတႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ၶိုၼ်း။

 ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပေႃႇလသီႊၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇလႄႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵၢၼ်လွၵ်ႊၻွင်ႊ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇမႃးၶိုၼ်း။ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇဢွႆႈၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ဢွႆႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢွႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႇၶိုၼ်းၶၢႆလီတေႃႇမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၶၢႆလၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း