ၶူဝ် (ၼမ်ႉမ) ဢၼ်မီးဢႃယုပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈမႄးပၼ်ဝႆးဝႆး ဢိတ်းၼိုင်ႈ

654

ထိုင်
ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (ပၢင်လူင်)
07/04/2015

ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉလႆႈလူႉၵွႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ပႆႇမႃး မႄးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။

ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉလႆႈလူႉၵွႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ပႆႇမႃး မႄးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။
ပႅၼ်ႈသိူဝ်ႇၽင်ႉမူတ်း ၼႂ်းၵၢင်ၶူဝ် ပဵၼ်ဝႆႉႁူးပွင်ႇ လႄႈၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ။

ၶူဝ် ၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလတ်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်၊ တႃႇၵႂႃႇ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ လိုဝ်ႈၸႂ် ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၊ ၵႂႃႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉၼမ်ႉမၢဝ်း လႄႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း (100)ပီ ပၢၼ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉၵၢၼ် သိုၵ်းၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ၶူဝ်ဢၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၶႃႈဢေႃႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မႃးမႄးပၼ် ၶူဝ်ၼမ်ႉမႃႉ ဝႆးဝႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၵေႃႉတႅမ်ႈသူင်ႇ – ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉပူင်ႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ