တႆးၵဵင်းမႆႇ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ပၢင်ၵုမ်မေႃလိၵ်ႈလူင်တႆး တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ၊ လၢႆးၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈလူင် လႄႈ ပၢင်သွၼ်လၢႆးတႅမ်ႈ ပိူင်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ Academic Writing တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး မီးၸဝ်ႈၸရေး တႆးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႆၢ့ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လိၵ်ႈလႆၢးပႆၢပေႇ တီႈမႄႈႁွင်သွၼ် ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 12-13/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် တင်း ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ လၢႆးၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင် လႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈပိူင်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈသုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆ ပေႇၼႆႉ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် မေႃလိၵ်ႈလူင်(ၸရေးႁေႃးလိၵ်ႈ) ႁႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူၺ်ႈလွၵ်းပိူင် ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလိၵ်ႈ လူင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈပၢင်ဢူႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလႆၢးပႆၢပေႇ တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း Ph.D ၵဵင်းမႆႇ/ ၽူႈၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လၢတ်ႈ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12 တႄႉ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ လိၵ်ႈလူင် သပ်း လႅင်းၼႄ လွၵ်းလၢႆးမၼ်းဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈတၢင်ႇ၊ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇ၊ ပိူၼ်ႈတေလႆႈဢၢၼ်ႇလူ လၢႆၼႃးထီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၼႄပၼ် ၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလူၺ်ႈပိူင်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ Academic Writing ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၸဝ်ႈၸရေး တိုၵ့်ၶူၼ့်ၶႂႃ့ တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမႆၢ လိၵ်ႈလူင်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊလိၵ်ႈလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ပၢင်ဢူႈလူင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၸရေးၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉတၢင်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ပေႃးတေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းလႄႈ ပေႃးတေမေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၸရေးၶဝ် ႁုပ်ႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆလိၵ်ႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်း မိူင်းထႆးၼႆႉသေ ၸင်ႇဢဝ်မိူဝ်းသပ်းလႅင်းၼႄ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၸဝ်ႈၸရေး တိုၵ့်ၶူၼ့်ၶႂႃ့ တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမႆၢ လိၵ်ႈလူင်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆးသေ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ/ ၽူႈမီး တၢင်းႁူႉလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢုပ်ႇၶႆႈလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈထတ်းသၢင်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ၊ ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်းသမ်ႉ လၢတ်ႈလွင်ႈ ၶူၼ်ႉၶိုၼ်းဢပုမ်ႇၵဝ်ႇတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ၶူးမႂ်ႁွင်းသမ်ႉ သပ်းလႅင်းၼႄ ပိုၼ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆးလႄႈ လိၵ်ႈ ထူဝ်ႇငွၵ်ႈ၊ လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း။ ၼၢင်းၸၢမ်ပဝ်း လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မႄႈႁွင်ႈသွၼ် တင်း ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်းသမ်ႉ လၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ပေႃႇလသီႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသပ်းလႅင်းၼႄ လႆၢးတႅမ်ႈ Academin Writing တင်း လွၵ်းလႆၢးတႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈသႆၢမႆၢ လိၵ်ႈလူင်

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင်ၸူး ၸဝ်ႈၸရေးၶဝ် ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ၊ လၢႆးၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင် လႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ Academic Writing ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸႆၢးသႅင်ဝၼ်း

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here