ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 1 ပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ပုၼ်ႈပီ 2017

ၵဵင်းသၢမ်ၶႃ (ၼမ်ႉၶူင်း)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ထိုင် 18 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ပုၼ်ႈပီ 2017 တီႈပၢင် ႁူမ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 248 ၵေႃႉၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)

ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉပႃးလၢႆးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်လႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် 5 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ- ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ် မိူင်း၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လုမ်းလႄႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႆ ပဵၼ် ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆသေၵူႈပီ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆသေၼႆႉသမ်ႉ တင်ႈဢဝ် ၶုၼ်ႁၢၼ်ၶိုၼ်ႈတေႃႇထိုင်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼႆႉ ထတ်းသၢင်ၵေႃႈႁတ်းႁၢၼ်၊ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵေႃႈ ထူၼ်ႈတဵမ်လူၺ်ႈၼႃႈတႃၸိုၼ်ႈသႂ်ၵၼ်ၵူႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ထုၵ်ႇလီမႄးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလီၼႆႉထုၵ်ႇ လီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၼႂ်းပီ 2018 တင်းပီၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈတိူဝ်းမႃးလိူဝ်ပီ 2017 ပူၼ်ႉမႃးလၢႆးလႂ်၊ ၵၢၼ် လုမ်းၼႆႉထုၵ်ႇလီဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ၼၵ်းလႄႈၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မၼ်းၸႂ်ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႄႈမၼ်းၼႄလွင်ႈဝႃႈဢွၵ်းဢေႃသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈသင်ႉ ၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးတႄႉတႄႉၼႆ ၼၼ်ႉယူႇ(ၵႂၢမ်းၸူမ်းၸွမ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈၼႃ)။

ၵမ်ႈၽွင်ႈတေဝႃႈ-ပေႉယွင်ႈလႃႇၼႆယူႇႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢမ်ႇလႆႈယွင်ႈ၊ ၸူမ်းၸွမ်းၶဝ်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈသင် ? လွင်ႈလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁတ်းႁၢၼ်မႃးၼၼ်ႉႁႃႊ။ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸုမ်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းႁၢၼ်ၼႆၼႄႇ? တၢင်ႇ တီႈတၢင်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၸူမ်းလူင်ႈၼႃႈႁႃႊ။ ပေႃႈလႆႈႁၼ် တႄႉ တေၸၢင်ႈထတ်းသေလၢတ်ႈၸွမ်းယူႇႁႃႊ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၵမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉသိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆ ဢမ်ႇႁိုဝ် ? ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ၊ တင်းသဵင်ႈ 344 ၵေႃႉပႃးတင်း ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် 3 ၸဝ်ႈဢိူဝ်ႈ။ ၸွင်ႇထတ်းတူၺ်းၽွၼ်းၵၢၼ်သေ ၸင်ႇၶိုၼ်ႈႁႃႉ ? ပေႃးဢမ်ႇ မီးၽွၼ်းၵၢၼ်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈလႃႇ၊ ၶဝ်ႈတႃၶၢႆႇဢၵတိသေ လၢမ်းလိမ်းၶိုၼ်ႈပၼ်ၼႆ ယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႃႇဝႃႈႁိုဝ်ႈ ? ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈလႆႈ NCA ၸင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းလူးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးဝႃႈၼႆႉ။ NCA ၼႆႉဝၢင်းၶိူင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇႁိုဝ်လႃႇ ? ဝၢင်းၶိူင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁၼ် မီးၼႂ်း NCA ၼႆႁႃႉၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ။ မၢင်ၸုမ်းၶဝ်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လူး။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထွမ်ႇမၼ်းထၢင်ႇယႂ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ/ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေတိုၵ်းဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃႈၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၼွမ်းတေႃႇ ၽႂ်ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႃႇၼၼ်ႉ(ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉလူး)။

ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈ NCA သမ်ႉႁဵတ်ႊၵႅင်ႈႁူႉတႄႉသေလၢမ်း လိမ်းလၢတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈတႃႇၶၢႆႇပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၺ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸွင်ႇ တေထဵင်လႆႈႁိုဝ်လႃႇ။ သင်ဝႃႈ NCA ၼႆႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉသင်ပေႃးဝႃႈၼႆလူး ၸွင်ႇတေမႅၼ်ႈႁိုဝ် ? ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ႁဝ်းၵူၺ်းႁူႉၼႆၼႃႇႁမ်ႉ ၸွင်ႇတေထုၵ်ႇႁိုဝ် ?
ဝႆႉႁႄလႃႈ၊တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးပၵ်းပိူင်ၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ မီးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်မိူၼ်ၸႂ်၊ မီးငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတဵမ် ပဵမ်ႇ၊ မီးၵူၼ်း မိူင်းယၼ်ဢီးပဵၼ်သုၼ်ႇၼမ် လႄႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁတ်းႁၢၼ်ၵေႃႈၵႂႃႇလႆႈလီယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဵၼ်ယႃႉဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈယဝ်ႉ၊ ဢီႈသင်ၵေႃႈ မႃးႁႄႉတၢင်းၶႂၢင်တၢင်းဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉ။ ၼႆႉပဵၼ်ၼိယႃႇမငဝ်းလၢႆးယၢမ်း လႂ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉ။ ဢမ်ႇထၢင်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်၊ ထၢင်ႇဝႆႉသမ်ႉႁၢမ်း ပဵၼ်။ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၼိယႃႇမ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပဵၼ်ၼင်ႇၸႂ်ဢၢင်ႈ(ဢၼတ်ႉတ)ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ပေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ၸွမ်းၵၼ်လူးၼႃႇ ဢမ်ႇပေႉလႆႈၼႄႇ။ ၽႂ်ႁတ်းလၢတ်ႈလွင်ႈဝႃႈ- ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ယၢမ်ႈၸွႆႈၵၼ် တိုၵ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50- 60 ပီမိူင်းၼႆႉ၊ ၼႄတူၺ်းသၢၵ်ႈသေႇၼိုင်ႈတီႈသွင်တီႈလူး ၸွင်ႇမီးလႆႈႁိုဝ်။

သဵၼ်ႈတၢင်း NCA ၼႆႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉၼႆၼႄႇ ? ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈဢမ်ႇတဵမ်ႁူဝ် ပၢၵ်ႇၵေႃႈလႆႈဝႃႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်းၼႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ၊ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ တင်းၶၢဝ်းၼိုင်ႈ၊ ပၢၼ်ၼိုင်ႈတင်း ပၢၼ်ၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူၼ်ၵၼ်လႆႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်ငဝ်းလၢႆးထုၵ်ႇလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၼႃႇႁမ်ႉ ? ပေႃး ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ထုၵ်ႇဝၢင်းၵေႃႈဝၢင်းၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ဝၢင်းၶိူင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်လၵ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၵ်း ပိူင်ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ၼႆႉတေလႆႈဝၢင်းၼင်ႇၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆၼႃႇ။ ဝၢင်းၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈ ၼၢၵ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၢင်မႃးႁၵ်ႉသႃဝႆႉပၼ်တေႃႇပေႃးၵေႃႇတင်ႈလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽဵင်ႇပဵင်း ၽႂ်ဢမ်ႇသေပဵပ်ႇ(ဢမ်ႇသုမ်းပုၼ်ႈ)ၽႂ်ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၸွင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ် တေၽွမ်ႉႁိုဝ်ပေႃး ႁဵတ်းၼၼ်ၼၼ်ႉ ? ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉတေၽွမ်ႉၾၢႆႇလဵဝ်ဢိူဝ်ႈၼႆၼႄႇ ဢၼ်ထၢင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႂ်ၼႆႉ။ မီးၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃးလၢႆလၢႆသိပ်းပီ၊ ၽႂ်သမ်ႉပေႉၽႂ်၊ ၽႂ်သမ်ႉသုမ်းၽႂ်၊ ဢၼ်ၺႃး တၢင်းတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၽႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁူႉၵၼ်ယူႇၽႂ်မၼ်းလူး။ ၵွပ်ႈမီးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈၸင်ႇလုၵ်ႉ တီႈလၢႆးတိုၵ်းၼိူဝ် လိၼ်သေ ပိၼ်ႇမႃးပဵၼ်လၢႆးတိုၵ်းၼိူဝ် ၽိူၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ (ပဵၼ်တင်းၶေႃႈထၢမ်လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇ)။

ပေႃးတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မီးႁႅင်းလႆႈလႃႇ ? ၼႆႉပဵၼ် ၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ် ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတွပ်ႇလႆႈသေၵေႃႈ ဢၼ်ငၢႆႈမၼ်းတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ- ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ် ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေ ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်လႆႈ၊ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလေႃႇတေလႆႈဝႃႈၼႆၵူၺ်း။ ႁဵတ်းသင်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ? ဢိူဝ်ႈ ! မိူဝ်ႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်သေ လူင်းၽႂ်လူင်းမၼ်းလူးတင်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈၸၼ်ႉမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်။ ပိူၼ်ႈပေႃးၸႅၵ်ႇဝႆႉလၢႆးႁဵတ်း လၢႆးသၢင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း(NCA-level)မၼ်းယဝ်ႉၼႃႇ၊ ထိုင်မႃးၶၵ်ႉတွၼ်ႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ(NCA-level)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈလူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇလူင်း လူး၊ ဢဝ်တၢင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈတင်းပိုၵ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈၼႆႉ- ယူႇဝႆႉၵေႃႉၾင်ႇၾင်ႇယဝ်ႉၼႃႇပေႃး ပဵၼ်မႄႈ ၼမ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈလႃႇ။

လွင်ႈၼႆႉပေႃးဝူၼ်ႉၸွမ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႄႉ တေၶဝ်ႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်ယူႇၵူၺ်း။ တင်းသွင်ၸုမ်းဢမ်ႇလႃႇၵၼ်၊ ဢမ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၼ်ၵေႃႈလႆႈဝႃႈမုၼ်လီ ယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ ၼႆႉ။ ၵၢၼ်ၽႂ်ၵၢၼ်မၼ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈလီယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈတႃႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးသိၵ်ႇယၢႆႈထႅင်ႈလိူဝ် သေၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႃႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉတင်းသွင်ၸုမ်း(ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်)။

တီႈတႄႉမၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇသူင်ႇသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈလီယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈ သင်ယဝ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ် ? ၵႃႈတီႈၼၼ်ႈသိုၵ်းၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးပေႃးယူႇဝႆႉ ယဝ်ႉလူး။ ဢိူဝ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်လႄႈသူင်ႇသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉတင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း (ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်)သွင်ၸဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းလႆႈ။ ထၢမ် ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလီထၢမ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ် ႁၢမ်းၶေႃႈတွပ်ႇၸွမ်းလူၺ်ႈပၢႆးတိုၵ်းလႄႈလၢႆး တိုၵ်းဢၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်။ ႁွမ်းၵၼ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈ လဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈလေႃႇပေႃး ၼၼ် ? ၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ႁၢမ်းၶေႃႈတွပ်ႇယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်း ၼႃႈၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မီးဢမ်းၼၢၸ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ငဝ်းလၢႆးလႆႈ။ ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈယႃႇပွင်ႉလႃႇႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉၸႂ်၊ ယႃႇလႃႈလီႈဝႃႈႁင်းၵၼ်ႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၸႂ်သေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ ယူႇသူႇသူႇၼႆႉလီၵႂႃႇ။ ၸိူဝ်းမေႃႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႃပၢႆး မၢၵ်ႈမီး တင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ တင်ႈႁူင်း ယႃ၊တင်ႈႁူင်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵၼ်။

ၸိူဝ်းသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈ ႁဵၼ်း၊ ၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသေ ပိုၼ်ၽႄႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်း လႆႈ ႁူႉလႆႈမေႃ- ၼမ်ႉႁူႉတၢင်းၸၢင်ႈၵူႈပၢႆးပၢႆးၼၼ်ႉလီယဝ်ႉ။ တေမီးၽွၼ်းလီတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸိူဝ်းႁဝ်းႁၵ်ႉယူႇၼၼ်ႉလိူဝ်သေ ႁဝ်းမႃးၼင်ႈလႃႇၵၼ်၊ ၼႄးၵၼ်၊ ႁႃတၢင်း ၽိတ်းၵၼ်မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵင်းသၢမ်ၶႃ (ၼမ်ႉၶူင်း)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here