ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ႁႅၼ်းလူႇ ယိူင်းထိုင် ၽူးႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းသုမ်း ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း

76

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ႁႅၼ်းတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်း ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

TYY/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ လူႇတၢၼ်း ပၼ်ၽူႈတူၵ်းသုမ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2021 ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ Tai Youth Yangon – TYY ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်း လူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်းသုမ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈတူၵ်းသုမ်းလူႉတၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉတေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ဝႅၼ်တူၵ်းတိုၵ်းသုင် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း 44 ဝဵင်းပူဝ်ႇတထွင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႆႉ ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်း သုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း 44 ဝဵင်းပူဝ်ႇထွင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်း ပၼ် သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယိူင်ႈထိုင်ၸိူဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေၵမ်းၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

TYY/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ လူႇတၢၼ်း ပၼ်ၽူႈတူၵ်းသုမ်းယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယဵၼ်သင် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၶႃႈႁႅမ် တီႉၺွပ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူႈဝၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 193 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းမိူင်း 966 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ 7,164 ၵေႃႉ၊ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉ 1,984 ၵေႃႉလႄႈ လမ်းတီႉၺွပ်း ဝႆႉ 5,562 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ