ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ဢႃယု တေမူတ်း 31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶၢမ်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်သီၶွင်ႇ တင်းၽၢတ်ႉသ် ပွတ်ႇ Passport သီၶဵဝ် CI ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ။

ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်း Passport သေၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်း သီၶွင်ႇလႄႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း Passport သီလႅင်၊သီၶဵဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢႃယုတေမူတ်းဝၼ်းတီႈ 31/03 /2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ် ၵၼ်ၼႅတ်ႈ ၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ် ၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉသေၵမ်း။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းၶၢဝ်ႇထွမ်ႇၶၢဝ်ႇယႃႇယုမ်ႇၵူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႆႉမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းပၼ်လႆႈဢိူဝ်ႈ ၊မႃးႁဵတ်းတီႈႁဝ်းလႄႈၼႆၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၺႃးၵူၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ် ၊ မီးလွင်ႈတၢင်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇ ၼိုင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ဝႂ်သီ ၶွင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 လႄႈၽၢတ်သ်ႉပွတ်ႇ သီၵမ်ႇဢၼ်ဝီႇ သႃႇမူတ်းၵွၼ်ႇ31/03/2018 ၼႆႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်း မၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here