ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

271

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်/ ၵႆၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၼမ် ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ မီးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉ ယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း မႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးသႅင်ယ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး/ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းပီၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသူၼ်ၸႂ်/ ၶဝ်ႈၸႂ် မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႃးၾၢၵ်ႇၾင် ပၼ်ဝႆႉ လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး(ၼၢႆးဢမ်းၽိူဝ်း) ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႆႉ မၼ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ သမ်ႉမႃးႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈ ၶူးမေႃၼႆႉ မၼ်း မီးၽွၼ်းလီ တႃႇတႆးႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ မွၵ်ႇၸၢမ်လႃႇ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းပဵၼ်ၶွင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ မွၵ်ႇ ၸၢမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ပဵၼ်တီႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသေလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇဢဝ် ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး မႃးပဵၼ်သုၼ်ႇၵၢင် ပဵၼ်လၵ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းသေ ၸင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိုင်ႈထႆး ပီၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပေႃႈလူင်ယဵၼ်း ၵၢဝ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈ ဝဵင်းမႄႈဢၢႆး သိတ်ႊထိသၵ်ႊ ဢႃႊၽိၵုၼ်ႊၶျႆႊသုၵ်ႊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၵႂႃႇဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်းၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈဢၼ်မုၼ်ယႂ်ႇၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႆးယႂ်ႇတႆးၼွႆႉ ႁဝ်းပဵၼ်ပီႈ ၼွင်ႉၵၼ် ႁဝ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသၢႆလဵဝ် လိူတ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၶွင်တႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ မုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈမႃး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ၊ ပေႃႈထဝ်ႈထူဝ်ႉ၊ ပေႃႈထဝ်ႈသႅင်ၸၢႆး၊ ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈငိၼ်းတၢမ်ႁူလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆးၵေႃႈ ၸင်ႇၶႆႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးၶွင်တႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၵႂႃႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ၶႆႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶိုၼ်းသေ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶုၵ်းဝူၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၶွပ်ႈထိုင်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ၊ ဢၼ်မုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆသေလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16-19/02/2018 ။ တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးသမ်ႉ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်း ႁေႃးလိၵ်ႈ ၶွင်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ မီးပၢင်ၼႄ တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း၊ တၢင်းၵႃႈယိူင်း/ ၸိူင်း ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ မီးပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆ ပေႇတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈ မိူဝ်းၼႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းသမ်ႉ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းထႆးတင်း မိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်၊ ၸုမ်းမွၵ်ႇ ၵွၼ်ၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင်၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ)၊ မႄႈသွတ်ႇ၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ မိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆး၊ ၶျႆးပရႃႇၵၢၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ