Saturday, December 3, 2022

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ဢုပ်ႇတင်း NLD

Must read

တႄႇတီႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း (2021)ၵႂႃႇၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်း NLD ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁႃႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ယဝ်ႉၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
Photo:by Hurn Kayang Facebook/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ 48 ၸုမ်းသေ ယိုၼ်ႈယွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃး။ တၢမ်ၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸမ်ၸမ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈသေ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸူး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸူးဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယွမ်းၽွမ်ႉယူႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၵူၺ်းၼႃႇယူႇၾၢႆႇ NLD ၼႆႉ မၼ်းတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇတင်းၽူႈလႂ် ၽႂ်၊ ၵူၼ်းၶၵ်ႉၸၼ်ႉလႂ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈတၢင်းသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸႅင်ႈလႅင်း။

ၵမ်းလိုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်းၸၢင်ႈလႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ- တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းသေ ၵဵပ်းဢဝ်ၶေႃႈ ၵၢင်ၸႂ် ၶွင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင်တီႈ ႁူဝ်ၼႃႈၶဝ် ဢၼ်ပၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁူႉၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၾၢႆႇ NLD ၶဝ်သမ်ႉ ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸွမ်းၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၶဝ် 3 ၶေႃႈဝႃႈၼၼ်။ 1.တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉပိူင်ၵၢၼ် မူႇဝႃႇတပႃႇတီႇၶဝ်။ 2.တေလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ။ 3.တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လၵ်းလႅမ်။ တေမီးယူႇ 3 ၶေႃႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ၸူဝ်ႈၵႃႈတိုၵ်ႉမီးၽူႈတႅၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉမတေႃႇၶဝ် မႃးၼင်ႈဝႆႉယူႇၼႂ်းသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေပႆႇဝူၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးမတ်ႉတႃ 261 ၼႆၵေႃႈလႆႈငိၼ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်သေ ဢုပ်ႇၸွမ်းၶဝ်ၶႃႈလႃႇ၊ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉတႄႉ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇဝၵ်ႉငမ်လႆႈ တီႈၼင်ႈႁူဝ်ၼႃႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸႄႈမိူင်း တင်း 7 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵိုင်ႇလီမီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် (ဘုံရပ်တည်ချက်) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးၼၼ် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတင်ႈ ပႃႇတီႇမႃးၶႃႈလႃႇ ပေႃးတေထၢမ်ၵၼ်ငၢႆႈငၢႆႈတႄႉ ၶေႃႈယင်ႇပိုၼ်ႉၶဝ်ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်မူတ်းမူတ်း မၼ်းတေမီးယူႇ 3 လွင်ႈ- 1.ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ 2.ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ။ 3.ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် တေမီးယူႇ 3 ၶေႃႈၼႆႉၵူၺ်း။

ၼိုင်ႈ-ဢၼ်ဝႃႈ တေၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၶႃႈလႃႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၸုတ်ႈယွမ်းဝႆႉ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းပွႆႇဝႆႉ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵိူတ်ႇၵိုၵ်းပႃးမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈထိင်းသိမ်း ၶဝ်ၶႂ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ဢၼ်ၼႆႉပိူင်ၼိုင်ႈ။

သွင်-ၾၢင်ႁၢင်ႈ Identity ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းလူႉပင်းၸၢႆႇႁၢႆ လႆႈထုၵ်ႇယဵပ်ႇယမ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင် လႆႈထုၵ်ႇမွတ်ႇယႃႉယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေဢမ်ႇႁူင်ႈဢမ်ႇႁၢႆ။

သၢမ်-ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶွင်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းတူၵ်းတႅမ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း တေၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ။ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း လၢႆၸူဝ်ႈလၢႆပၢၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ် ဝၢင်ႉၵၼ် ႁၢင်ႇၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း၊ ဢၼ်ၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသိပ်ႉထီႇၵၼ်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇတေဢွၼ်မႃး ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊလႄႈသင်၊ မိူဝ်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉလႄႈသင် တီႈဢၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းၶွပ်ႇဝိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးမႃးယူႇ တင်ႈတႄႇ 2010 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေတိူဝ်းလႆႈတီႈၼင်ႈ တေတိူဝ်းလႆႈဢွင်ႈတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်မႃး ၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆ ဝႃႈလႆႈယူႇတီႈငၢႆႈငၢႆႈမၼ်း။

ပေႃးၼႆ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ် ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီး ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ပႃႇတီႇ NLD ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၽူႈတၢင်တူဝ် NLD ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမႃးသိုပ်ႇတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆး 2010 တေႃႇထိုင် 2015 လႄႈသင်၊ 2015 တေႃႇထိုင် 2020 ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၼႅၼ်ႈၼႃယူႇဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မိူဝ်ႈယၢမ်းတေၽွတ်ႈႁႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ၽိူဝ်ႇယၢမ်းတေလိူၵ်ႈႁႃၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉသေ တီႈဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်းၶွင်ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ သမ်ႉၵူၺ်းၵုမ်ႇမိုင်ႉႁႃပိူဝ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း တေမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် သုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈယူႇတီႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈ ပိၼ်ႇပႆႇၵွၼ်းၵိူင်ႈၵၼ်လႆႈ ၵူၺ်းပဵၼ်လွင်ႈၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢူးလိင်းပႃးလိင်းၵၼ်သေယဝ်ႉမႃး ပေႃးဝႃႈၼႆၵေႃႈတေဢမ်ႇၽိတ်း။

ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵႂႃႇမီးယူႇၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇမီးယူႇၼႂ်းသၽႃး ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈမႃးၾိင်ႈမိူင်းဢၼ်တႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်တေသုမ်ႇငုမ်းလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃးလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်မီးမႃးတႄႉတႄႉမီးမီး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ဝႆႉတင်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈတီႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေလႆႈဢဝ်ပိူင်ပိုၼ်ႉ (အခြေခံမူ) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ သိူဝ်ႇပိုၼ်ႉသေလၢတ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

ထႅင်ႈၵမ်းတီႈ 2 မႃးၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ပၼ်ႁႃဢၼ်လူဝ်ႇၵႄႈလိတ်ႈယူႇ ယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်မီးသင်ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈ၊ ဢဝ်သွင်ၶေႃႈၼႆႉ သိူဝ်ႇပိုၼ်ႉသေ သုတ်ႈၼႃႈၸူးတႄႉမၼ်းတေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉၸင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်ၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ပိူင်ပိုၼ်ႉၾၢႆႇၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်း ၽႂ်မၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ပူင်ႇၽိူဝ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီး လွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေၼႄလႆႈ လွင်ႈဝႃႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ႁူဝ်ၸႂ်ၵႂၢင်ႈဢိူဝ်ႈ၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေႁဵတ်းၵၢၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၼႄလႆႈဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသၽႃးလုတ်ႉတေႃႇ တီႈၼႂ်းၾၢႆႇတတ်းသိၼ်တွၼ်ႇၾိင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၼႂ်းတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းပႃႇတီႇ ၵူၼ်းဢၼ်တၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၸင်ႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ ၵမ်းလိုၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ၶေႃႈၼႆႉ လူပ်းလင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းတေသၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း သၢႆၵႂၢမ်းတႄႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ ယွမ်းၼွမ်းၼႃႇဢႃးလႃး ယူႇတႅမ်ႇတႂ်ႈသေယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼႃႇဢႃးလႃးၼႆၵေႃႈ ၶေးၸၢင်ႈတေၸၢင်ႈ လႆႈဝူၼ်ႉထိုင်ၵၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ပေႉဢဝ်ၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်ပေႉဝႆႉၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးတေႁုပ်ႈသေဝႃႈတႄႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇ NLD လႆႈဝႆႉဢႃႇၼႃႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ထိုင်တီႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်းတေပဵၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ယင်ႇၸွမ်းပိူင်ပိုၼ်ႉ ဢၼ် NLD ဝူၼ်ႉၶႆႈဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်မၼ်းဝူၼ်ႉၶႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းထုၵ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်ၸွမ်းတင်း ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းၶိူဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးသုၼ်ႇတႃႇတေပိူင်းၼႄ ၸီႉၼႄမၼ်းယူႇ။ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈဢဝ်ဢီႈသင် တႅၵ်ႈၼိူင်းၶႃႈလႃႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇပီႈၼွင်ႉလွႆ ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈမီးယူႇၽွင်ႈ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈမီးသုၼ်ႇတႅၼ်းတၢင်တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈဢိတ်းဢွၼ်ႇၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တေသုမ်ႇငုမ်းတင်းသဵင်ႈသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈပိူင်းၼႄဢၼ်ၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵူၼ်းၼမ် ဝႃႈၼၼ် သေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈၼပ်ႉယမ်ၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဢေႇယူႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်းဢွင်ႇပေႉဢေႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းတၢင် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပႃႇတီႇ NLD ၶဝ်တေဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းလႆႈပိူင်းၼႄၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ။

လီယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေမႃးဝူၼ်ႉၶိုၼ်းၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ဝႃႈ (ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးအခြေခံမူ)ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းသင်ၶႃႈလႃႇ 1.တေလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉတႄႉၵူႈၵေႃႉၵေႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇ။ ၸၢမ်းဝႃႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၊ ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ 2008 ၼႆတႄႉ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ 2008 ၼၼ်ႉ 2.ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆတၢင်းၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသေလႄႈသင်၊ ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆတၢင်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၶဝ်ႁဵတ်း ယူႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶတ်းၸႂ်မႃးတူၺ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းသွင်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇယၢၵ်ႈတႄႉတႄႉၼႆ ၸိူဝ်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႁူႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇမႄးဢမ်ႇပဵၼ် ၵႃႈတေလႆႈမႄးယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁူႉပွင်ႇၽႂ်မၼ်း။ ၼင်ႇႁူႉပွင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ယူႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇပိူင် တၢင်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းလႆႈၵေႃႈသမ်ႉမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢဝ်လွင်ႈၼႆႉပိူင်းၼႄၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၼိုင်ႈ-မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေမူၼ်ႉမႄးဝႆႉ မၼ်းမီး (ၸယႃးၼိတ်ႉ)လွၵ်းတႃၽႄမၢႆ 2 သုၼ်ႇပူင်ပၢႆးၶွင်ၸႄႈမိူင်းၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ (ပြည်နယ်ဉပဒေပြုစာရင်း)ၼၼ်ႉ ဢၼ်တီႈတွၼ်ႈ 1 တေႃႇထိုင်တွၼ်ႈ 8 ၶေႃႈပူင်ပၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်။ တီႈလွၵ်းတႃၽႄမၢႆ 5 ဢၼ်ပဵၼ်သုၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶွင်ၸႄႈမိူင်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တႄႇဢဝ်တွၼ်ႈ 20 တေႃႇထိုင် 39 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် 2015 ပုၼ်ႉ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမူၼ်ႉမႄး မႃးယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးပဵၼ်ဢုပတေႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ် ထိုင်တီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလူင်းမိုဝ်းလႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၸိုင်ႈမိူင်း ဢုပတေႇမၼ်း လၢႆးတၢင်းၸႄႈမိူင်းမီးဢုပတေႇမၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႆႇမီးမႃး။

ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇ ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းလွၵ်းတႃၽႄမၢႆ 2 လႄႈၼႂ်းလွၵ်းတႃၽႄမၢႆ 5 ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လၢႆးၾိင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇမႃးသေ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ တိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီၵမ်းလဵဝ်။

ၶေႃႈတီႈ 2 ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဝႃႈ မတ်ႉတႃ 261 လႄႈ 262 ၼႆႉ ပႆႇပႃႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပေႃးၼႆတူၺ်းတီႈမတ်ႉတႃ 288 ၊ 289 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း (တိူင်းၶိုင်ႈ) ၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈသုၼ်ၵၢင်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ လုမ်းလုမ်းၵူၺ်း။

ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉၸၢမ်းဝႃႈ ဢမ်ႇယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်သေယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တိူင်းၶိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမူႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ႁႂ်ႈယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇ လႆႈ ၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ လူတ်းယွၼ်ႇပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်လူး ငဝ်းလၢႆးၼႆႉတေလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၼႆႉပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 သေယဝ်ႉ ၵွၼ်ႇပႆႇမႄးလႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သေၶိုင်ႁႅၼ်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉႁဝ်းၶႃႈတေဝဵၼ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပိူင်းၼႄၵၼ် တင်ႈတႄႈဢဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ပဵၼ်လႆႈ လၵ်းၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇမုင်ႈမွင်းထႅင်ႈ တႃႇတၢင်းၼႃႈတႄႉ တီႈဢၼ်ယူႇတီႈ EAO ၶဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸူးလူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းတပ်ႉမတေႃႇယူႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈလႆႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ပိုၼ်ထၢၼ်ပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉလႄႈသင် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢမ်ႇပဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ 2016 တေႃႇထိုင် 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD လႄႈတင်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇမီးမႃး။ တႃႇတေၵႂႃႇပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်/ ယွင် တီႈဢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၾႅတ်ႉၻရႄႊၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉလႄႈသင် ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းတေလႆႈမီး လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းဝႆႉသၢႆတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼႆႉၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် NLD ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈဝိသဵတ်ႇမဵတ်ႇမၢႆၶွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် Identity ၶွင် Ethnic ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ လႆႈႁၼ်လူႉသုမ်းၵႂႃႇၼမ်၊ လႆႈႁၼ်ထုၵ်ႇလူလၢႆ ထုၵ်ႇလႆႈယႃႉမွတ်ႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD တိုၼ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ်ပၼ်။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်မႃးတမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈမိူင်းမွၼ်း မီးမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ တႄႇဢဝ်ၶူဝ်ဝႃႇ တၢင်းဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇသၽႃးသေ တဵၵ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ႁဵၵ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၶူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႂ်၊ တႄႇဢဝ်တီႈမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်လႆႈမီးမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း၊ ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉဢၼ်မီးယူႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်း၊ ဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈပႆႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း သမ်ႉမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢႆႇဝၢႆးႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD တၵ်းတေလႆႈတမ်းပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သေႁဵတ်းပၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽဝႃႉၵၢၼ်ၵူၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်မၼ်းႁၢင်ႇႁိူင်ႈၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တၢင်းမိူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉမီးသုၼ်ႇ တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေယဝ်ႉ ပွတ်းတၢင်းၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းၵႆႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလီတိုဝ်ႉတၢင်းသင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇဝၢင်ႉ ႁၢင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉမီးမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်း။

ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတေၽေႃႇသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်မႃးၸိုင် ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢဝ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈၸႂ်ႈတေၸႂ်ႈ ၶႂ်ႈမႅၼ်ႈတေမႅၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ပေႃးတေဢဝ်လၢႆးတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ပၢၼ်ႇပွင်ၵႂႃႇ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ ပေႃးဢဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈၼႆၸိုင် ၽူႈတႅၼ်းၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးယူႇ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၾၢႆႇ NLD ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉဢမ်ႇယွမ်းမၼ်းၵူၺ်း တေမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပိူင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵႃႈပဵၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း 48 ၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေယွမ်းႁပ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တေႁပ်ႉႁူပ်ႉတင်းပႃႇတီႇ NLD ၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်သေ ယၼ်ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႄႈသင်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈမႃး ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ၊ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

24/12/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း