ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တီႈလွႆတႆးလႅင်း

0

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ [ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP)] ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း၊ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တႃႇမိူဝ်းမွပ်ႈပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ။ ပၢင်ၵုမ် CSSU ၼႆႉ ၸတ်းဢွၼ်ၼႃႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 71 ပီ။

ထၢမ်-လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈပီပူၼ်ႉမႃး၊ ၼႂ်းပီ 2017 ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လႆႈႁဵတ်းသင်မႃးလၢႆလၢႆ။ လႆႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမၼ်းမီးသင်၊ မိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ တႃႇတေပွင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ဢၼ်တေၵမ်ႉထႅမ်ႁဝ်း/ၸွႆႈႁဝ်း၊ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼိုင်ႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေတမ်းဝၢင်းပွင်ၵၢၼ်သင်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ်-လွင်ႈမွပ်ႈပၼ်တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး 2013 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၸုမ်းယႂ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼႆႉၼႆလႄႈ ပီတေၵႂႃႇၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်။

ထၢမ်-ယူႇတီႈလုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းသေမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ လႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ် တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႃႈၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႆႉ သမ်ႉတေသိုပ်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ- ဝႃႈတႄႉမၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းယႂ်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃးၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်း လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းသေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။ ပေႃးမိူဝ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ တေၶိုၼ်းမႄးမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ထိုင်တီႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းႁဝ်းသိုပ်ႇပွင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

ထၢမ်-ယူႇတီႈလုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် CSSU ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉဢူၵ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဝ်းၶႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ CSSU သေ ပွင်ၵၢၼ်မႃးၼႆႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်မၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းလႄႈ ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ သွင်ဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၸွမ်းၵၼ်သေပွင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁဵတ်းတႄႉႁဵတ်းဝႃႈမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်း/ယူပ်ႈယွမ်း။ လွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ် တီႈၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်၊ တီႈၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈသင် ဢၼ်မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၵုမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ။

တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပႆႇမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ။ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတီႈၼႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈမီးႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။

ထၢမ်-ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်လွင်ႈၸုမ်း CSSU ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လွင်ႈ CSSU ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁူႉပွင်ႇ ႁၼ်ထိုင်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႆးႁဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ႈပႃးပွင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ် CSSU ႁဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယူႇၵူၺ်းႁင်းၶေႃ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈသင်၊ ၼႂ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ဢၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းပွင်ၵၢၼ်ၶိုတ်းလႆႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼင်ႇၵႃႈႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းယူႇ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here