ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းမိူင်း

0
203

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၵိုၵ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်
ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတႅမ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၵဵင်းတုင် ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 25-27/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးတင်းလၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူင်ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၵဵင်းတုင်) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝတ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးမီးပႃး ႁွင်ႈၼႄၶူဝ်းပိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်
Photo:by Ngurn Kham Facebook: ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းလေႃႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၵဵင်းတုင် ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈၼႆႉပၢႆးလႃႈ တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈသေ မီးပၢင်သုတ်ႇထွၼ် သူင်ႇၶေႃႉမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလီဢမ်ႇငၢမ်း မိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈတေမႃးသုတ်ႇထွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 26 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တေႇသၼႃႇထမ်းဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇၸဝ်ႈ၊ ႁေႃးတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27 တင်းဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ပေႃးပၢႆးလႃႈ/ၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7-8 မူင်း ပိုၼ်ၾူၼ်ႁႃႇၵႅဝ်ႈ/ ၾူၼ်ငိုၼ်းၾူၼ်ၶမ်း။ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 28 ၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 07:20 မူင်း တေပၢင်းဢဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၵႂႃႇတီႈလိၼ်ဢွင်ႇပေႉ တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ (ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵႅၼ်ၵွင်) ယုၵ်ႉတၢင်ႇၼိူဝ်တႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်
Photo:by Ngurn Kham Facebook: တႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈတီႈတမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 28 ၵၢင်ၼႂ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈယုၵ်ႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ တၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈၼႆႉ တေမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ ပေႃႈဝၢၼ်ႈမႄႈမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၼပ်ႉထိုဝ် ၵႃႇရဝႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင်၊ မီးသင်ၶၸဝ်ႈႁေႃးလွတ်ႈ ပရိတ်ႈမင်ႇၵလႃႇ။ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်းၵေႃႈ တေမီးမုၵ်ႉၸုမ်းၾၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈမႃးၵႃႈဝႅၼ် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး၊ ဢၢၼ်ႇမၢတ်ႈယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်
Photo:by Ngurn Kham Facebook: ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈတီႈဝၢင်းတမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းလေႃႇ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်

ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇယဝ်ႉ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉပႃႇလႅင်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းလၢႆတင်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် တေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ႁပ်ႉၵုသူလ်ႇၼႃးမုၼ်ၸွမ်းၵၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈသေ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး မီးၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင် လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ ပေႃးမႃးၶဝ်ႈၼႂ်းပၢင်ပွႆး/ဝတ်ႉဝႃးၵေႃႈ တေလႆႈသႂ်ႇ (Mask) ၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ၶူႈၼင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ၊ တေလႆႈလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ၼင်ႈႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ် 5-6 ပေႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉတၢင်ႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈ တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တီႈမိူင်းႁဝ်းၵဵင်းတုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး၊ ၵူၼ်းမႃးပွႆးၵေႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေၸွမ်းပၵ်းပိူင်ယူႇ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းတၢမ်ၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်
Photo:by Ngurn Kham Facebook: ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပၼ်ႈႁိၼ် ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် တီႈၽၵ်းတူပႃႇလႅင်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပူၵ်းပၵ်း တၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈဝႆႉ 2 တီႈ။ တီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်း၊ ဢဝ်တွင်းလေႃႇႁဵတ်း၊ တၢင်းသုင်မီး 9 ပေႇပၢႆ 9 ပႅၵ်ႉ၊ ပလၢင်ႇမီး 8 ပေႇပၢႆ၊ သင်ႇလေႃႇသွၼ်းမႃး တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ။ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈၽၵ်းတူဝဵင်း ပႃႇလႅင်၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိုင်ႈတူဝ်၊ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် မီးဝႆႉဝႃႈ- ၼႂ်းၸဝ်ႈၾႃႉ 40 တူၼ်ပၢႆ ၼႆႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၶူးဝဵင်း ၽၵ်းတူဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႇၵေႃႇ ႁဵတ်းမႃး၊ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်းသိုၵ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ သူၼ်းတုမ်ၶႅၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇမိူင်း၊ ထမ်းဝေႇသၼ်ႇတရ ၵေႃႈပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇသဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸင်ႇယွင်ႈယေႃးဢဝ်မုၼ်ယႂ်ႇၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်
Photo:by Ngurn Kham Facebook: သင်ႇၶၸဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE