ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တေႃႇ/ၶၢႆႉဝတ်းဝႂ်ၸူးပပ်ႉ Passport ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် – ၸိူဝ်းဝႂ်တေမူတ်းဢႃယု 31 လိူၼ်ၼႃႈ

0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ ဢွၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်/ လုၵ်ႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈ 31 မၢတ်ႊၶျ် ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်းသဵင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (ဢဵၵ်ႇၵသၢၼ်) ဢၼ်တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ 1.ၽိုၼ်မိူၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊ ဝႂ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း( ဢဵင်ႇထွင်ႇၸု) ပေႃးပေႃႈလဵင်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီး ႁူင်းၸၢၵ်ႈ၊ ႁူင်းငၢၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၊ ႁူင်းသဝ်း၊ႁူင်းႁႅမ်းၸိုင် တေလႆႈဢဝ်ၽိုၼ်မိူၼ် ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ၸူတ်ႇထ ပဵၼ်းၽႃးၼိတ်း) ၵႂႃႇၸွမ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်သမ်ႉ ၽိုၼ်မိူၼ် (ဢဵၵ်ႇၵသၢၼ်) Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ်လႄႈဢၼ်တႄႉမၼ်း၊ ၽိုၼ်မိူၼ်ဝႂ်သီၶွင်ႇ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ 1 ၼိဝ်ႉ 2 ၶႅပ်း၊ ပေႃးမီးဝႂ်ႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ၊ ၼိုင်ႈမဵဝ်းလႂ် 3 ဝႂ် (3ၸုမ်ႇ) ။

(မၢႆတွင်း ၸိုဝ်ႈ ၊ ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ ၼႂ်းဝတ်းသီၶွင်ႇတင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇဢၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ )။

ၼၢင်းၽွၼ်းပဝိၼ်း ဝိၶျိတ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈ လဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈလဵင်ႉတေမီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းပိုတ်ႇဝႆႉ One stop Service : OSS (ႁဵတ်းတီႈလဵဝ်ယဝ်ႉ) ဢမ်ႇဝႃႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃးမေႃး၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းပၼ် CI ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မီးတီႈၼႆႈတီႈလဵဝ် ႁဵတ်းပၼ်ၵူႈဝၼ်း ဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ႁဵတ်းပၼ်ၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်း တေႃႇပေႃးယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝတ်းဝႂ်ၽႂ်တေမူတ်း 31 /03/2018 ၼႆႉဢွၼ်ၵၼ် ၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းသေၵမ်း ပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉတေယၢပ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /12/2017 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း၊တီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း ၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ထိုင် 30/06/2018 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo : CM News

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here