ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 42 တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

365

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 42 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ တေၶိုၼ်း သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ။ မီးပၢင်ၶႅင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ လႄႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 16-17-18/02/2018 တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 42 ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸၢႆးသႅင်ယ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပဵၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်။ သုၼ်ႇၵၢင်ၵေႃႈပဵၼ်ပႃးၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းပၢင်ပွႆး။ တႃႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၸတ်းႁွင်ႈၼႄၶူဝ်းပိုၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႃးယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် တင်ႈတႄႇပီ 1974 ၸိူဝ်းၼႆႉ”-လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၸႂ်းပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၼႆႉ တႄႇႁေႃးလိၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် ယၢမ်း 8 မူင်း၊ တင်ႈထႅဝ်ႁႄႇၶူဝ်းတၢၼ်းလႄႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈၵၢတ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၶဝ်ႈၸူးပၢင်ပွႆး။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးမီးႁွင်ႈၼႄၶူဝ်းပိုၼ်း၊ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ပၢင်ၶႅင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း/ဝွၵ်း၊ ၶႅင်ႇၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆလႄႈ ၶႅင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆယၢင်ႇ။ တွၼ်ႈပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/တူဝ်း၊ ပၢႆးမွၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇပၢၼ်ၵဝ်ႇ (ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး) ပႃးၸဵမ်လမ်းဝူင်းတႆးၶိုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ-“ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးလႄႈ မိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်။ မိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ မႄႈသွတ်ႇ၊ ၵဵင်းႁၢႆး ထိူတ်ႉထႆး၊ မႄႈသၢႆၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ မိူင်းတႆး တၢင်းၵဵင်းတုင် မိူၼ်ၼင်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ၊ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၼုမ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵဵင်းတုင်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်ပွႆးပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ၊ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” – သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပႃး ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတေၸတ်းပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/12/2017 ၼၼ်ႉ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ၸုပ်ႈထူၼ်ႈ 41 ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 42 ၵမ်းတီႈ 1 တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းပႅၼ်ႈ (ၵျွင်းတူၵ်း-မိူင်းၾၢင်)။ ပၢင်ၵုမ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 42 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16-18 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 42 ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ မၵ်းတမ်းဝႆႉငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ 250,000 ဝၢတ်ႇ။ မီးၵၢၼ်ႁပ်ႉတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇၶဝ်လႄႈ တေႁဵတ်းတူၼ်ႈငိုၼ်း (ၽႃႉပႃႇ) ပိူဝ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတီးၸမ်/ၵႆ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး လႆႈႁွမ်းငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈပၢင်ပွႆး၊ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 1962 ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 19 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1973 ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး (တူၼ်ႈတီႈ 9) မႃးယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်၊ မႃးပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လႄႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး။ တင်ႈတႄႇပၢၼ်ၼၼ်ႉမႃး ၸတ်းမႃးၵူႈသိုပ်ႇပီသေ ထိုင်ပီ 2018 ၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 42 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ