ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ

216

ၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိမ်းထၢတ်ႈႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄပႃးလွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး။

ၼၢင်းသီလႃးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း(ႁူင်းႁဵၼ်းပၵ) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေဢွၼ်ၵၼ် တၵ်ႉယမ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ဢွၼ်ၵၼ်လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် ၵႃႈယိူင်း/ ၸိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၸွမ်းၵၼ်သေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈၵဵင်း တုင်ၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်သိူဝ်၊ ၵွင်ၸႆး၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼူၵ်ႉယုင်း၊ သၢင်ႇသီႈ၊ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ်လႄႈ တႆးလိုဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ