ၵူၼ်းၵေးသီး ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇယူႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Hsenhu/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ်ဢေႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉ တႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 ၼႆႉပိူၼ်ႈတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိတ်းပႃႉယဝ်ႉ။ ၸွင်ႇမၼ်းပႃးၸိုဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႃး။ မၢႆၾၢင်ႁဝ်း ပီလိူၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇႁဝ်း ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈႁဝ်း ၸွင်ႇမၼ်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး ။ ၵူဝ်လႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇ လိူၵ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ်ႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ သုၼ်ႇၼႆႉ 5 ပီ ၸင်ႇတေမီးၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈ ၵူႈၵေႃႉဢႃယု တဵမ် 18 ပီယဝ်ႉၼႆ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉလွင်ႈယႂ်ႇသေ ၵႂႃႇတူၺ်းၵၼ်သေၵမ်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်းသပ်းလႅင်း တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Hsenhu/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆ တီႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇတၢႆတူဝ် တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၽိူမ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးႁဝ်းၶႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 6 ပႃႇတီႇ” ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် 2 ပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ။ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သမ်ႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၼ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ပႃႇတီႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 30 ပႃႇတီႇပၢႆ – ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE