Monday, May 20, 2024

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမိုၼ်ႇပၢႆ

Must read

သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ မိုၼ်ႇပၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ။

Photo:by Hsurtoungyan သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/07/2020 ပွတ်းၼႂ်တႄႇယၢမ်း 09:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 10:30 မူင်း ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ (ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၼႃယၵတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း) ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ဢွင်ႈတီႈလွႆမွၵ်ႇၵွၼ် ၵွင်းမူးပုတ်ႉထၵယႃႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင်ၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 8-9 လၵ်း။ တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၽုၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆသႅၼ်း တင်းမူတ်းႁိမ်းမိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်တူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ- ပဵၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် 9,000 တူၼ်ႈ၊ တူၼ်ႈမႆႉသၵ်း 1,160 တူၼ်ႈ၊ မႆႉပႅၵ်ႇဝၼ်း 500 တူၼ်ႈ၊ မႆႉပႅၵ်ႇမိူင်းႁဝ်း 100 တူၼ်ႈ၊ ၸဵင်ႇပၢၼ်း 50 တူၼ်ႈ၊ မွၵ်ႇလိူင် 1,000 တူၼ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by Hsurtoungyan သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽွင်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မွၵ်ႇၵွၼ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်မွၵ်ႇဢၼ် ၵိုၵ်းမႃးၸွမ်းၾိင်ႈသၽႃႇဝမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုပ်ႈသႅၼ်းလိုၼ်းလင် မေႃႁၵ်ႉသႃလုမ်းလႃးမႅတ်ႇပႅင်းပႃႇမႆႉ ႁႂ်ႈထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉ ၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမိူင်းႁဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈမႆႉၸိူဝ်းၽုၵ်ႇၵႂႃႇပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼႁူမ်ႈလူႇႁွမ်းတၢၼ်း လၢႆၵေႃႉလၢႆၸုမ်း။ ၸုမ်းယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ တၢင်ႉယၢၼ်း လူႇတၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇပီပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇ 2564 ၼီႈ ၊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵွၼ်းပႃႇမႆႉ၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈလႄႈ တင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by Hsurtoungyan ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း

“တူၼ်ႈမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶိုၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ်တီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်သိုဝ်ႉမႃးတီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် (မေႇမျဵဝ်ႉ)ၵေႃႈမီး၊ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၸွမ်းပီၼႆႉၵေႃႈ မီးလၢႆၾၢႆႇ။ မီးသင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်၊ ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ၊ မီးၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇယူႇလီ၊ ၾၢႆႇၶႄၾႆး၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈပႃးတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼွင်ၽႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း ၸုမ်း 123 ၵေႃႈ မႃးဢဝ်ၵုသူလ် ၽုၵ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တႃႇပီ 2020 ၼႆႉ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo:by Hsurtoungyan

ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႇၽဵဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈတေၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်ၽႃ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၶႃး၊ ဢိူင်ႇဝဵင်းမႂ်ႇ လႄႈ ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈယၢမ်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉမႃးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ယၢမ်ႈၽုၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇတူၼ်ႈမႆႉသေႃႉ၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၶီႈလဵၵ်း (မွၵ်ႇၸီႇလီႇ)၊ ဢၼ်ၽုၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽုၵ်ႇၸွမ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ပီၼႃႈပီလိုၼ်းၵေႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by Hsurtoungyan

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း