ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (Committee For Shan State Unity = CSSU) ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်? ပဵၼ်မုၵ်ႉ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၾၢင်ႁၢင်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး (Shan State Parliament) ၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်? ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၶိူဝ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။

တၢင်းဢၢၼ်း (Aim) ၶဝ်မီးသင်? ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆး၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇမိူင်းတႆး ယူႇၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈၼႃႈ ။ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈ? မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSJAC) မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႇတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး။

ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်? ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2013။ တီႈလႂ်? တီႈလႅၼ် လိၼ်မိူင်း ထႆးတီႈၼိုင်ႈ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်တင်ႈမႃး? ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၾၢင်ႁၢင်ႈပၼႃႇမပၢင်ၵုမ်သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵေႃႇ တင်ႈမႃး လူၺ်ႈၶၼႅၼ်းသဵင်သုၼ်ႇၼမ် ၸွမ်းလၵ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸွင်ႇပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းႁိုဝ်? ဢမ်ႇၸႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ပဵၼ်မုၵ်ႉ ၸုမ်းယူႇမိူၼ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ပႃႈတႂ်ႈသၽႃးဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ(CSSU) ၼႆသေ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်သၢႆလႂ်သၢႆၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ- သၢႆၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉၵူၺ်းပႆႇယဝ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႈႁူမ်ႈၵူၼ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သၽႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်? သၽႃးၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ သၽႃးတီႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်၊ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆးၼင်ႇၵၼ်။ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လၵ်း(သဝ်လၵ်း) ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵၢၼ်ႁဵတ်း( Way) မုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? သိူဝ်ႇပူပၼ်တၢင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ဝၢႆႇၼႃႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁူဝ်တီႈ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈသွင်ၼႆႉ တႃႇၶဝ်ႈႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇသင်? ပိူဝ်ႈတႃႇၽွၼ်း လီၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းတေလႆႈယူႇၵတ်း ယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်းၼႂ်း လၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႉတရႄႊလ် တီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼင်ႇၸႂ်ဢၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႃႇ တေမီးတီႈလႂ်? ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ တေမီးပႃႈတႂ်ႈသၽႃးၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ သၢႆၽႂ်သၢႆမၼ်း ပေႃႊလသီႊၽႂ်ပေႃႊလသီႊမၼ်း တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းလႆႈၽႂ်မၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမႃးတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၽွၼ်းလီၵူၼ်း မိူင်းတႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ။ ပေႃးၵၢၼ်မိူင်းလႂ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႇသမ်ႉ? သၽႃးမီးသုၼ်ႇ ပၼ် သတိမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပၼ်ႁႃပေႃးငမ်းယဵၼ်ပဵၼ်ပၵတိလႆႈ။

မီးသိင်ႇလႂ် ပၼ်သုၼ်ႇတႃႇၵႄႈလိတ်ႈဝႆႉ? မီးပၵ်းပိူင်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU’s Principle) ဢၼ်ႁူမ်ႈ ၵၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပၼ်သုၼ်ႇဝႆႉတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈၶွင်လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၵူႈၸုမ်း။

ၽႂ်သမ်ႉပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း(ၽူႈတၢင်တူဝ်) ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်၊ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လႃႇ? ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း( Secretariat) ၶဝ်ပဵၼ်ၵေႃႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၼ်ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃးတႂ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလုၵ်ႈ ၸုမ်းၶိုင်ႈလိူဝ်တႅပ်းတတ်း ပၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here