ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈလၢင်း

0

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တၢင်းလူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၶၢၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တင်းလၢႆ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ၊ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၽယၢၵ်ႉၼွႆႉ ဢိူင်ႇသၼ်ပႃႇပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆးၼွႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢႆးယူႇလီလူတ်းယွမ်း၊ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶီႉတႃႉ တိၼ်ဢမ်ႇပႆလႆႈ၊ ၼွၼ်းၸႄႈၽႃႈဝႆႉယူႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃ။ ဝၢႆးလင်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးပီႈၼွင်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ မူႇၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇသူႇယဵမ်ႈၸႂ်းလႄႈ တွၼ်ႈၵႃႈယူတ်းယႃၵမ်ႈၽွင်ႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇၼႆႉ မႄႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းၶမ်းၶွင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃး (ၶူဝ်ဢုတ်ႇ) ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၶူဝ်ၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈၸၢႆးထုၼ်း ၵူၼ်းၶူဝ်လမ်။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ

ပႃႈၸၢင်းႁဵင်မၢတ်ႈ ၵေႃႉၵႂႃႇၸွႆႈလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶီႇလူတ်ႉထိပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းသေ တိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွတ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမၢၵ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ။ ပဵၼ်ၸဵပ်းမႃးယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆသေ ပူၵ်ႉဝႆႉဢမ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈႁူင်းယႃ။ ဝၢႆးမႃးဢဝ်ၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်ႈ တၢင်းၼိူဝ်သေ မႃးၸဵပ်းတီႈၶေႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢိုၼ်ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ၊ လႆႈၵႂႃႇၸီးႁူးတီႈၶေႃးသေ လဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းသၢႆယၢင်။ ဢဝ်လူင်းႁူင်းယႃ မႃးသေ မႄႈမၼ်းသမ်ႉဢဝ်သၢႆယၢင်မၼ်းလုတ်ႈ၊ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃထႅင်ႈသဵင်ႈငိုၼ်းသၢမ်ရွႆႉ (300 ဝၢတ်ႇ)ၵူၺ်းၵေႃႈ မႄႈမၼ်းသမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်း”-ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးငိုၼ်းဢွၼ်ႇသေ လႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈႁူင်းယႃထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈမၼ်းပေႃးလႆႈလိုမ်းၸႂ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်။ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃသေ ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်လႆႈလူလွမ်လုမ်းလႃး ယူႇတႃႇသေႇ ၶၢဝ်ႇတၢင်း 5-10 ဝၼ်း၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းမေႃ”-ဝႃႈၼႆ။

တိၼ်ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇ ဢၼ်ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽေးဢုပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မႃးလႆႈမွၵ်ႈ 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတွင်းဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်၊ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈႁွႆးၸဵပ်းမၼ်းပေႃးထိုင်လုပ်ႇ၊ ဢဵၼ်သူၼ်ႈတိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးၶၢတ်ႇဝႆႉသေ ပူၵ်ႉဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈမႄႈသမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆသေ ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉ၊ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈ လူးလႃးပဵၼ်ငၢၼ်းမႃး ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ- ပႃႈၸၢင်းႁဵင်မၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈသုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2017 တီႈႁူင်းယႃ လွႆသၵဵတ်း ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈ 2,340 ဝၢတ်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်းၽိင်း) ၵဵင်းမႆႇ။ ယူတ်းယႃလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်ဝႆႉ-လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်ႊ 085 093 6395 ၊ 083 5821902 ။ မၢႆယေးငိုၼ်း 036-3-54504-1 ယေးငိုၼ်းၵသိၵွၼ်းထႆး (KASIKORNBANK) ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၼုတ်း (MRS.NOOT) ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here