ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈ/ၼႃး

0
36

ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈၼႃး မီးတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 90 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 31/01/2018 ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းႁႆႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ဢေႇမၢင်။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃ သဵင်ႉၵဵဝ်းသႅတ်ႉ ဢွၵ်ႉမေႉၽွႆႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မွင်ႇထုၼ်းမဵဝ်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းလေႃးၵဢလိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၵ်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ ယိုတ်းတီႈလိၼ် 2017 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈ ၼႃးဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈႁႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တေႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပၼ်လႆႈလွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈထိုင်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်။ မၼ်းပဵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းတႆးႁဝ်း။ မီးယိူင်း ဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁႂ်ႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၵၼ် ၸႅင်ႈ လႅင်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တပ်ႉတိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လၢႆ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃလဵင်ႉ တွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈ/ၼႃးၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈ/ၼႃး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး၊ လွႆလႅမ်လႄႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here