ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆး

0

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တွၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈတႆး တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း/ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈလဵဝ် CSSU ၼႆႉ သမ်ႉႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈမၼ်းၼႆႉ ဢၢၼ်းဝႃႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးၼႆ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼႆႈသေ တင်ႈမႃး။ ၵၢၼ်လၵ်းမၼ်းဢၼ် CSSU ႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း ဝႆႉတႄႉ 1.ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းမႃးပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ မီးသင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ 2.ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸၢင်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းသေဢုပ်ႇၵၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈတႆးႁဝ်းမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ၊ မီးသင်ၵေႃႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းဢၢၼ်းမီးၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ CSSU ၼႆႉ ၵၢၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉယဝ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွင်ႈတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈယၢင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ႈသွင်ပဵၼ်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပဢူဝ်း၊ ပလွင်ႈ၊ ဢင်းသႃး၊ ထၼူႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပၼ်ႁႃမိူင်းတႆးမီးသင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈမႃးၵႄႈၵၼ်တီႈၼႆႈ။ ဢၼ်ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းဢၢၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်သၽႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၸိၵ်းၸွင်ႈ၊ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼႆႈ ဝႃႈၼႆသေတင်ႈမႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ် CSSU တင်ႈမႃး တႄႇဢဝ်ပီ 2013 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် 2018 ၼႆႉလႆႈမႃး 4-5 ပီယဝ်ႉ၊ ၼႂ်း 4-5 ပီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈႁူႉၼမ်ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်ႇတီႈတႄႉၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵေႃႈတေမီး၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆး၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး။

ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးပႃးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်း တေမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၵၢၼ်မိူင်း။ ယႃႇပေႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈတႅၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းမႃးတႅပ်းတတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆလႄႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။ ၶတ်းၸႂ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတႅဝ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ လႆႈဝႃႈႁၵ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ်-ပေႃးဝႃႈတူၺ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီၼႆႉ ဢၼ်ၶူးႁဝ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း သဵင်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဢၼ်ၼႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈၸႃႉၼႃႈႁၢင်ႈၸႃႉတႃသေပိူၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ပေႃးတူၺ်းလွင်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးႁၢင်ႈႁၢႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ၼင်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉႁၼ်မီးလွင်ႈပႆႇပေႃးၶဝ်ႈၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၼႆႉၵိုင်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း CSSU ၶဝ်ၵေႃႈဢုပ်ႇၵၼ်။ ဢုပ်ႇၵၼ်သေ ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ် တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ၼႆႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU သေၵႄႈၶႆၸွႆႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်း တႆးတေႃႇတႆးလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈၶဝ်မီး ၶွမ်ႊမတီႊႁင်းၶဝ်ယူႇ တိတ်းတေႃႇၵၼ်တႃႇသေႇ။ ၾၢႆႇလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈမီးၶွမ်ႊမတီႊဝႆႉ၊ ၾၢႆႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈမီးၶွမ်ႊမတီႇ တင်ႈဝႆႉယူႇ၊ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ႁင်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေငၢႆႈလူမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ CSSU ၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းပၼ်၊ ၸွႆႈၵႄႈပၼ်။

ၸွႆႈၵႄႈပၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈႁႃၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႄႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်။ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးယူႇၸမ်ၵၼ်ၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းမီး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမီးမႃးၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လူၺ်ႈလွင်ႈလီ။ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU ၼႆႉၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉၵႄႈလိတ်ႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈၼႆႉ တေဝၢင်းၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ CSSU ဢုပ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉ၊ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈထၢင်ႇၽိတ်း။

မိူၼ်ၸိူင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵမ်းလဵဝ်၊ ပႃႇတီႇသွင်ဢၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ဢၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းတႄႉ မၼ်းယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃးငဝ်းလၢႆးပႆႇပၼ် မၼ်းပႆႇၸၢင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးၸုမ်း CSSU ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းမီးပေႃႇလသီႇၽႂ်မၼ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်ၵၢၼ်မၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းတႆးတႄႉ တိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် တိုၼ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇလၢႆးလဵဝ်ၵၼ်၊ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းပႆႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းတႄႉႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ်-ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈမၼ်းမီးၵႂၢမ်းထၢမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇတီႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇလုင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ- “ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ပိူၼ်ႈပႆႇမႃးၽွမ်ႉၵဝ်လႄႈပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ”။ မၼ်းၸဝ်ႈထတ်းသၢင်ၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆၵေႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း၊ မၼ်းပႆႇလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။

တွပ်ႇ-ၸႂ်ႈယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈႁႃတၢင်းဝႃႈ တႃႇသွင်ပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼႆႉ တေမီးလၢႆးလႂ်၊ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼႆႉ မီးလၢႆးလႂ်၊ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် တေပဵၼ်မႃးလႆႈ ၶဝ်ဝူၼ်ႉပႃးၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵေႃႈႁင်းမၼ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈႁင်းမၼ်းသေ တေဢမ်ႇမႃးမိူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတိုၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵမ်းလဵဝ်၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈႁၼ်ယူႇ။ ဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ သင်ၶႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ႁဝ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႆႈ ၶဝ်ႁႃလၢႆးမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ဝႆးဝႆးလႆႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းမႃးပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်၊ ပႃႇတီႇမႃးပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်တႄႉမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ်-တေလႆႈဝႃႈ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႂႃႇၸူးတီႈလဵဝ်ၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈတႃႇၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ်၊ ၵႂႃႇၵေႃႈလူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်၊ လၢတ်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်။ ဢၼ်လူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီမိူင်းတႆးၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။ ၼႂ်း CSSU 10 ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးဢေႃးၸႃႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်မၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇ၊ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇလၢႆးလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢမ်-ပေႃးဝႃႈတူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်းဝႃးၶၢဝ်ႇႁၢႆႉၸႃႉလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢေးမွင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတၢင်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၼႆႉၵေႃႈထုၵ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ၶိုင်ယႃႉသၸ်ႉၸႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆသေ ၺႃးတီႉ ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈပွတ်း တၢင်းတူၵ်း။ သမ်ႉထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းတူၵ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မိူင်းႁဝ်း ၶႂ်ႈမႃးငၢႆးၵၼ်ဝႆႉ၊ တွၼ်ႈလႂ်လႃႇၼႆ မိူဝ်ႈယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်း CSSU သေ လူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ မႃးၵိတ်ႇၶႂၢင်ႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်ၵုမ်။ ဢၼ်ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢမ်ႇႁပ်ႉ CSSU သေဢိတ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉသေ ၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃၼႆႉ သမ်ႉတေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶဝ်တႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၵႄႈ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶဝ်ႈတြႃးလႆႈၼၼ်ႉႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈတြႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းလွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈယဝ်ႉ ႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ 2008 ၊ ႁၼ်လီယူႇ ၵူၺ်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမႃးပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်။ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇလွႆတႆးလႅင်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၸွမ်း 2008 သေဢုပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ 2008 ၼႆႉ တေဢမ်ႇမႃးမီးဢေႃးၸႃႇၼိူဝ် တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈၶွင်လွႆတႆးလႅင်း။

ပေႃးဢဝ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း တပ်ႉမတေႃႇဝႃႈတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းဝႃႈ ပေႃးဝႃႈမႃးႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇၸွမ်း 2008 ယဝ်ႉ၊ ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်း 2008 ၸင်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတီႈပွင်ႇၸႂ်မၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈ 2008 ၊ ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ 2008 ၼႆႉပဵၼ်လၵ်းမၼ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းယူႇတႂ်ႈ 2008 ယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်၊ ယင်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ CSSU ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေႁၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ CSSU သေ ႁဝ်းတေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းသေလႄႈ တေၶိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိုဝ် ၶဝ်ၸဝ်ႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ တီႈတႄႉမၼ်း ပေႃးၶဝ်ၸဝ်ႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်ၸဝ်ႈႁၼ်ၽိတ်းၵူၺ်း၊ RCSS လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈယဝ်ႉ၊ SSJAC ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ 3 ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ပေႃးၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၵေႃႈ မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈတေၵတ်းယဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ၊ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်တင်ႈဝႆႉ CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်းတႆးႁဝ်း မႃးယူႇၼႂ်းမၼ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတႃႇၽွၼ်းလီမိူင်းတႆး ႁဝ်းဝူၼ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ် သမ်ႉတေႁၼ်ဝႃႈ ၼႆႉမၼ်းတေပဵၼ်ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇတေၶဝ်ႈႁႃတင်းသွင်ၾၢႆႇဝႃႈ ဢၼ် CSSU ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉ၊ ပဵၼ်လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႃႉ၊ ပဵၼ်လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႃႉၼႆ ႁႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ။

ၸုမ်း RCSS ၵေႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ၊ SSJAC ၵေႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတင်းတပ်ႉမတေႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ CSSU တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ မိူဝ်းၼႃႈလႆႈလူင်းထႅင်ႈ လႆႈႁဵတ်းထႅင်ႈၼႆ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်တင်းသွင်ၾၢႆႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းတပ်ႉမတေႃႇ၊ ဢၼ် CSSU ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းဢီႈသင်လၢတ်ႈၵၼ်တႄႉတႄႉ ၸင်ႇတေလူင်းႁဵတ်း CSSU တႄႉတႅပ်းတတ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတူၺ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ႁၼ်ၶဝ်ၸီႉၸမ်ႈ မီးယူႇသွင်လွင်ႈ၊ လွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၸွမ်း၊ လွင်ႈသွင်သမ်ႉ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၼႆၵေႃႈပႃး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢေးမွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေမႃးတုမ်ႉယွၼ်ႈ CSSU ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ယူႇၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ- ပဵၼ်လႆႈဢိူဝ်ႈ ၸင်ႈတိူဝ်ႉယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ပေႃးဢဝ်ပၵ်းပိူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လၵ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းဝႃႈၼႆတႄႉ ပေႃးပဵၼ်သၽႃးၼိုင်ႈဢၼ်ၽူႈတႅၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈမႃးလူး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၺွပ်းမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ မၼ်းတိုၼ်းမီးဢေႃးၸႃႇၼႆ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈမၼ်းၸႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵၢၼ်ၸႃမၼ်းၵူၺ်းလူး မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၵႂႃႇၼႄးမၼ်းၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈပႆႇလႆႈ မၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၺွပ်းလႆႈ။ ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈၽိတ်းၼႆၵေႃႈ ၼႄးဝႃႈသၸ်ႉၸႃႇၽွၵ်ႈၼႆသေ ၵႂႃႇၺွပ်း၊ တီႈတႄႉမၼ်းမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ၊ မၢႆမီႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆလူး။ သင်ၸမ်းဝႃႈ မၼ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၽိတ်း။ မၼ်းလၢတ်ႈၵူၺ်းလူး ပွင်ႇဝႃႇ မၼ်းႁႃသဵင် ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၽိတ်း၊ မၼ်းလၢတ်ႈၶႅင်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၼႂ်း CSSU ႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ပေႃးဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉဢဝ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလူႉၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆ၊ ပေႃးဝႃႈၶဝ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢိတ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွတ်းၵေႃႈၶဝ်ၸီႉၼႄးဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းယဝ်ႉ၊ CSSU ႁဝ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇသေလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈမႃးတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းတေႃႇၾၢႆႇသိုၵ်း လၢတ်ႈၵၼ်သေလႄႈ မႃးလၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပႃးလွင်ႈဝႃႈ ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈတႄႉဢမ်ႇပႃးလူး၊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉၵူၺ်း၊ တေဝႃႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇပႃးလူး၊ ၼႂ်း CSSU မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလူး၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၼႄးဝႃႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ တီႈတႄႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ။

ၼႂ်း CSSU ၼႆႉ ႁဝ်းတေဝႃႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးပဵၼ်ၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆလူး ၶဝ်ပေႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယဝ်ႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈၵူတ်းမၢႆ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၶႂ်ႈၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေႁၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢၼ်ပၢင်လူင်ၵမ်းသွင်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးတမ်းၼိူဝ်ၽိုၼ်သေလႄႈ ၾၢႆႇတႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်တေၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်သေ CSSU ၼႆႉမၼ်းတေသၢၼ်ၶတ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်း ၶဝ်ယင်းပၢႆဝႃႈ ၸုမ်း CSSU ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ယႃႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူႉလႅဝ်ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

တီႈတႄႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ CSSU ဢၼ်ပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵေႃႈ မႃးဢုပ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶဝ် တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ ႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ တႃႇ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉၵူၺ်း တႃႇတေဢုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢဝ်ႁႃႈႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵူၺ်းလူး၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈမႃးႁၢမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇသေလႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉ၊ ပေႃးၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ မၼ်းပွင်ႇၸႂ်ယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမႃးတူၺ်းတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ၊ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼႆ ၸုမ်း CSSU ၵႂႃႇလူင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ႁႃႈႁူဝ်ၶေႃႈၵူၺ်း၊ ႁႃႈႁူဝ်ၶေႃႈ ပေႃးႁူႉၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ၊ တၢင်ႇပိူင်ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်လူး၊ ပေႃးႁဵတ်းၵႂႃႇလၢႆတီႈၼႃႇယဝ်ႉ၊ ဢၢၼ်း 36 ဝဵင်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း မီး 3-4 ဝဵင်းၵူၺ်း၊ လိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းမူတ်း၊ သမ်ႉပေႃးလႆႈႁဵတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်း 3-4 ဝဵင်းသမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းၼႆ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ တင်ႈၸႂ်ယႃႉ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၶဝ်တိုၼ်းႁႃတၢင်းၽိတ်းသေယႃႉ၊ သင်ဝႃႈ 4 ဝဵင်းပဵၼ်ႁဵတ်းယူႇၼႆ မၼ်းၵႂႃႇလႆႈလီလီ။

ထၢမ် – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းၸိူင်ႉၼႆ သိုၵ်းၼႆႉမၼ်းတင်ႈၸႂ်ယႃႉ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လူင်းထၢမ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းဝၼ်းတီႈ 17-24 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၸွင်ႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇလၢႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပႆႇထိုင် 2010 ၼၼ်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်းလၢႆးၵဝ်ႇႁိုဝ် ၸွင်ႇၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ၸႃတိတပ်ႉသိုၵ်းၶိုၼ်းၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်တႄႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းၼႄဝႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇၼႃႇယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း ဢၼ်ႁဝ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သူတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶိုၼ်းယဝ်ႉ၊ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပီ 2010 ၶႂ်ႈလွၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း လၢႆးလွၵ်ႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼင်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႃတၢင်းၽိတ်း လၢႆးလၢတ်ႈတပ်ႉမတေႃႇၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈႁႃတၢင်းၽိတ်းၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႉၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ယွၵ်ႇ။ ပေႃးၵႂႃႇၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်၊ ၶဝ်ၼႆႉမီးၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ၸၢင်ႈယွၵ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူဝ်ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၸူး၊ မုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းၵေႃႈယဝ်ႉ တူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇတိတ်းတေႃႇသေ ၶၢမ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃ ႁႃတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတီႈၸုမ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ။ လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၵ်ႉယိပ်း တႄႇမိူဝ်ႈပၢၼ်မသလ၊ ၼဝတ၊ ၼဢၽ တိုၵ်ႉယိပ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ။ ၼႄဝႆႉဝႃႈ ဢႃႇၼႃႇႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ သူထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်းလူတ်းယွမ်းႁႃႉ မၼ်းဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းသင် ၶႂ်ႈၼႄၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ်- ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵေႃႈလီ ပဵၼ်ၽီတူဝ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၶဝ်တင်ႈၸႂ်လဵၼ်ႈသွင်ၾၢႆႇၵူၺ်း၊ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉၶႃႈလူး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ၾၢႆႇ သိုၵ်းၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆယူႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ယူႇတီႈၶူးႁဝ်းၶႃႈလူး လွင်ႈၼႆႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ – ပေႃးဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈတႄႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းၵေႃႉလဵဝ်တႄႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းသွင်ၸုမ်းယူႇ၊ ၵူၺ်ႈၵႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ၶဝ်တေတူၵ်းလူင်းၵၼ်လဵၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႄး 2008 ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆး လၢႆလၢႆလွင်ႈသေလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႄး။ ဢၼ်ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈမႄး 2008 ၵူၺ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈမႄးမိူဝ်ႈလႂ် ပၢၼ်ၼႆႉၼႄႇ ထႅင်ႈပၢၼ်ၼိုင်ႈၼႄႇ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း လွင်ႈ CSSU လူင်းၵမ်းၼႆႉတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵူႈတီႈလူး မိူၼ်ၸိူင်ႉတီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈသိုၵ်းမႃးႁၢမ်ႈၼႆ ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈထၢမ်ဢိူဝ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လႃႇၼႆႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇၸွႆႈတႄႉပိူၼ်ႈသင်ႇမႃးႁႂ်ႈၸွႆႈ ႁဝ်းၸွႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈတေၸွႆႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ၶဝ်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လူး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸွႆႈယူႇ ႁဵတ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းလႄႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉလႄႈ၊ သိုၵ်းသမ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်ႁဵတ်း မၼ်းတေပဵၼ်ၼႆပဵၼ်ၼၼ် မၼ်းတေၵႂႃႇၼႄမဵဝ်းၼၼ်ႉ၊ ပေႃးၵႂႃႇၼႄမဵဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈဢဝ်ၸွမ်းၶဝ်၊ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ႁႂ်ႈၸွႆႈ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21 မႃးသမ်ႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ၊ ဢၼ်ႁဝ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်းသေ။

မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းမိူၼ်ၽီတူဝ်လဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းသေတူၺ်းတႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၶဝ်တေႁၼ်လႆႈဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းႁၼ်လႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းၸူးၵၼ် ၵဝ်တေဢၢၼ်းလႆႈဢၼ်ၼႆႉ ၵဝ်တေယွမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တေမီးၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ဝႃႈတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။

ထၢမ် – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း ပေႃႇလသီႇ ဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႅပ်ႈတေၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ႁူၺ်းဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပဵၼ်လၢႆၾၢႆႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ၸႄႈမိူင်း မိူင်းဝႃႉၼႄႇ။ 2008 ၵေႃႈ ပၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလွႆၼႄႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉၼႄႇ ပဢူဝ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ CSSU ႁဵတ်းၼႆႉ ၶိုင်ၶႂ်ႈဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးယူႇတႂ်ႈၸွင်ႈ CSSU ဢၼ်ၼႆႉၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈငၢႆႈယူႇႁႃႉ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ – ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇမေႃၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၶႅင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇၶဵင်ႇတႃႉသင် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇၶဵင်ႇတႃႉ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဝ်းလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈၼႆ လွင်ႈမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇ ပၢႆးတိုၵ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်တႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းတေၵႂႃႇၸွမ်း ပၢႆးတိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း၊ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်။

ပၢႆးတိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်မီးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ၽႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းသမ်ႉလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ႁဝ်းသမ်ႉတေလႆႈဢီႈသင်၊ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်သေ ပေႃးၵႂႃႇလႆႈလီလီ ႁဝ်းသမ်ႉလႆႈဢီႇသင်၊ တႃႇပုၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇဝူၼ်ႉပႃးဢၼ်ၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ CSSU ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႂႃႇလႆႈလီလီ လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ် CSSU ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် မၼ်းဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်၊ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၸႂ် ႁဝ်းသမ်ႉတိုဝ်ႁဵတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတေႁၼ်ၽိတ်း ၼိူဝ်ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၸင်ႈႁဵတ်းမိူၼ်ရၶႅင်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်မီးဢႃႇၼႃႇ တင်းသွင်ဢၼ်ယူႇ။

လွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊဝႃႇ ယင်းပႆႇတူၵ်းလႆႈဢီႈသင်၊ သင်ဝႃႈတူၵ်းလူင်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NCA မီးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်း NCA လႆႈလီလီယဝ်ႉၼႆ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ၊ ပေႃးမၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၵိုင်ႇၵၢင်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်ႉၶိုၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉ တေလူင်းဢမ်ႇႁူႉ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်တေၶိုၼ်ႈတေလူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၽွင်းပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ပေႃးႁဝ်းတိုဝ်ႁဵတ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈၺႃးၵိၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း၊ ယႃႇပေတိူဝ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ ၶဵင်ႇတႃႉႁႅင်းႁႅင်း သၢၼ်ၶတ်းႁႅင်းႁႅင်း ပေႃးဝႃႈမၼ်းတိူဝ်ႉမႃးၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင် ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႄႈသင်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇမီးသင် ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၵႄႈလိတ်ႈသင် တီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ ပေႃးပဵၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊယဝ်ႉ။

ထၢမ် – တႃႇတေႁူပ်ႉၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တေလႅပ်ႈပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၶႃႈ ?

တွပ်ႇ – ပေႃးပၢင်ၵုမ်ပီၼႆႉယဝ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝၢင်းၽႅၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉမီးလွင်ႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်ပႅတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပီၼႆႉ ပိၼ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈယဝ်ႉတႄႉ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း တေဝၢင်းၽႅၼ်ယူႇၵႂႃႈ၊ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵဝ်ႇၶိုၼ်း မၼ်းၸင်ႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင် မၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃလီ။

ထၢမ် – ပေႃးဝၼ်းတီႈ 01 – 02/02/2018 ၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၽွင်ႈၶႃႈ?

ဢၼ်ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ တေပႃးဢၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4- 5 ပီ ၼႆႉ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးသင်၊ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမီးသင်၊ လွၵ်းဢူၼ်ႈလွၵ်းၶႅင်ႁဝ်းပဵၼ်သင် ၊ လွင်ႈပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃဢၼ်ႁဝ်းလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၽိတ်းၽၢတ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? လွၵ်းဢူၼ်ႈ ႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၼႄႇ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼႄႇ တေတႄႇ ဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ CSSU ၼႆႉသေ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပေႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၼႆႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

လွင်ႈၼႆႉပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶႂ်ႈႁူႉၸွမ်းယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈထိုင်လႂ်ယဝ်ႉ ၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဢၼ်ဢုပ်ႇၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ၊ ပၼ်ႁႃႁဝ်းတေႃႇႁဝ်းမီးၵၼ်ၼႆႉထိုင်လႂ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈမိူဝ်ႈၼႃႈမႃး CSSU ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းထုၵ်ႇလီတင်ႈၶွမ်ႊမတီႊသေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေသပ်းလႅင်း ဝႃႈႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ၽွင်ႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႅင်းလႅင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေၶဝ်ႈၸႂ်သေပႃးၸႂ်မႃးၸွမ်း ။

ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ လူဝ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႆးတေႃႇတႆးၵေႃႈပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇယၢဝ်းသေၶႆႈငိူၼ်ႈမၼ်းသေဢုပ်ႇၵၼ် ၵႆႉၵႆႉၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ယႃႇပေလႃႈလီႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉ ပွင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၵၼ်မႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ CSSU လူဝ်ႇယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်။ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU ထုၵ်ႇလီၶိုင်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ယႃႇပႂ်ႉမိုဝ်ႉပႂ်ႉယၢမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉပေႃးႁူႉလွင်ႈ CSSU ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉၶဝ်ၵေႃႈၵႂႃႇလၢႆတီႈသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽိုၼ်ပိူင် CSSU တီႈ ပဢူဝ်း၊ ထၼူႉ၊ ဢင်းသႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈႁၼ်လီယူႇ ပေႃးမီးပၢင်ၵုမ်မႃးၵေႃႈႁွင်ႉလႄႈၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈယူႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး။

မိူဝ်းၼႃႈၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉတိုၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ႁဝ်း ၶဝ်တေဝႃႈ တႆႉၼႆႉၶဝ်ႁဵတ်းသင်တႄႉတႄႉၼႆႉ ႁဵတ်းတႃႇတႆးၶဝ်ၵူၺ်းႁႃႉ ပေႃးပိုင်ႈတႆးၼႆႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းပၢင်ႈသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?

CSSU ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီပႃးၸႂ်၊ သူၼ်ၸႂ်၊ ထၢမ်ၶေႃႈမုလ်း၊ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်၊ ပၼ်ႁႅင်းယူႇတႃႇသေႇ၊ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶဝ်ၵေႃႈ တေမီးႁႅင်းၸႂ်သေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလီ၊ ယႃႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပၼ်ႁႅင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်းယူဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ယႃႇထၢင်ႇလႃးလႃး။

ယွၼ်ႉဝႃႈ CSSU ၼႆႉႁဵတ်းတႃႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းတႃႇၽွၼ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇပၢႆႉတူဝ်လိၵ်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇမေႃဢုပ်ႇဢူဝ်းယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ယႃႇဢဝ်ၸႂ်မႃႇၼယႂ်ႇသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇငေႃႉၵႂႃႇဝွၼ်းၶဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၺ်း ။

လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ ၶူဝ်းၵဝ်ႇ ၶူဝ်းမွၼ်ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်း၊ လွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးလူဝ်ႇႁဵတ်းၼႄပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းၵႂႃႇ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသမ်ႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေၸွမ်းၾၢႆႇ ယူႇၾၢႆႇလႂ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ သႄႉလႃႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယွင်ႈဢၢမ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မီးပၢႆးႁူႉပၺ် ၺႃ မေႃပၼ်ႁႅင်း မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် မေႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် သေၵမ်း။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here