Saturday, May 25, 2024

ပၢင်ၶႅင်ႇတၢင်းၵႃႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပၢင်လူင် ပေႉပိူၼ်ႈမူတ်း

Must read

ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း (ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်း မိူင်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် 21 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပၢင်လူင် ၶႅင်ႇပေႉပိူၼ်ႈမူတ်း လႆႈသူးတီႈ ၼိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 26/10/2017 ထိုင် 04/11/2017 ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း(ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵၢင်ပၢင်ႇ ဢႃႇဝေရႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ် တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ဢၢင်းသႃး၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄတၢင်းၵႃႈ ၶႅင်ႇၾိင်ႈၵႃႈၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈသူး တီႈ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပၢင်လူင်၊ သူးတီႈသွင် ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ပရႁိတ လွႆလူင် တူၼ်ႈတီး၊ တီႈသၢမ်သမ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပဢူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသုၼ်ယုၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်း ၵႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈတၢင်းၵႃႈဝႃႈ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်း။ ၵူၼ်းၵႃႈတင်းမူတ်း ၽူႈယိင်း 16 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်း 5 ၵေႃႉ၊ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသမ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး တႃႇ18 ဝၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၼုတ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၼပ်ႉယမ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵၼ်။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၽူႈတတ်းသိၼ်ပၼ်ၶၼႅၼ်း(မၢၵ်ႈ)သမ်ႉ လႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၼိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူၼ် တႆးၼိုင်ႈ ၵေႃႉ၊ ပဢူဝ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ တၼု ၊ ဢၢင်းသႃးလႄႈ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈၸုမ်းတၢင်းၵႃႈသမ်ႉ တင်းမူတ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 21 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 8 ၸုမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉလိူၵ်ႈထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈၼိုင်ႈ၊ သွင်၊ သၢမ် ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်းသမ်ႉ သူးတီႈၼိုင်ႈ လႆႈ 20 သႅၼ်ပျႃး၊ သူးတီႈသွင် 10 သႅၼ်ပျႃး၊ သူးတီႈသၢမ် 5 သႅၼ်ပျႃး လႄႈသူးၼမ်ႉၸႂ် 1 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တင်းမူတ်းႁူင်းၾႆးဢၼ်ပွႆႇၵၢင်ဝၼ်း၊ ၵၢင်ၶမ်ႈ မီး 390 ပၢႆ။ ႁူင်းၾႆးဝိၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈ ဢၼ်လႆႈသူးတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 65 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈပၼ်ငိုၼ်း သူးရၢင်းဝလ်းၵႂႃႇ 800 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း