တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ

0
201

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE