ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း (ပဵၼ် Negative )ယဝ်ႉ။

Photo by – Owner/ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 ၼႆႉ ၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈ ပၢင်ပွႆးသႃသၼႃ ၶရိတ်ႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ မႃး သေၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ။ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် 6 ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇပဵၼ် Positive မႃးတင်း 6 ပွၵ်ႈ၊ ၸင်ႇႁႃ ဢမ်ႇမီးမႅင်းမိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လႃႉထေးမိၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ။ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ 6 ပွၵ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး Negative ပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 64 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတႄႉ လႆႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လႃႉထေးမိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ် Negative 2 ပွၵ်ႈထပ်းၵၼ် ၸိုင် တေလႆႈၵုမ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ ၶၢဝ်းတၢင်း14 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႆႉ 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းတွပ်ႇမႃးဝႃႈ ပဵၼ် Negative ၊ ၵိုတ်းတႃႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တင်းမူတ်းမီး 206 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 126 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 74 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉပဵၼ် Positive ၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE