ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူင်းထႆးၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉ မႃးၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်တႆး 6000 ပၢႆ / ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ

0
78

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ထူပ်းၽေးထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈသေႃၼေႃးၶေႃး สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน (สนค.) မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႆႈႁူႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၸႃ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတပ်ႉၼင်ႇပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလူင်ႈၼႃႈ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး ၸဵတ်းၸွမ်ၸၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၵၼ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉပေႃးတေႁူႉ လွင်ႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသေ တေၵႂႃႇ တၢင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး UNHCR ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး6 တီႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၵုင်းၵျေႃႇ၊ လွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆလမ်၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွႆသၼ်ၸူႉ၊ လွႆသၢမ်သိပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 1996-98။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်းသၢမ်သႅၼ် (300,000) ပၢႆ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈလိုပ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၶၢႆႉ ဢွၵ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo credit to Transbordernews

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here