ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းသၢတ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းသၢတ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်ၸိုင် ပၼ်တၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼႂ်းၵႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဝၼ်းတီႈ 15/5/2020 ၼႆႉမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ သင်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်ၸိုင် ယူႇတီႈၽူႈမီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းၵႃး (အချူပ်ကား) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ထိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လီၶႃႈဢေႃႈ ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ။ သင်ၽႂ်ဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ပၼ်တၢမ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း၊ တႃႇတေၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႃးၶွၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလႂ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်ၸိုင် တိုၼ်းႁွင်ႉပၼ်တၢမ်ႇ ယဵတ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၢင်းႁိုင် ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် မီးၼမ်မႃး၊ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ၶႅမ်ႉယူႇၶႃႈ တႃႇၵုမ်းၵမ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈတူမ်းသူပ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ သင်ပဵၼ်လႆႈယႃႇပေၶၢႆၵႃႈၶၼ်သုင်တေႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈၶၢႆၵႃႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းပၼ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉ တေလီၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီး ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉသႂ်ႇလႆႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သင်ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်ၸိုင် တေလႆႈသိုဝ်ႉ Mask 10 ဢၼ်။ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ တေပၼ်တၢမ်ႇသိုဝ်ႉ တႃႇသၢမ်ပွၵ်ႈသေ ထိုင်မႃး ပွၵ်ႈထီႉသီႇဢမ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ တေၸွႆးတြႃး ပၼ်တၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တႃႇၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးၵႂႃႇ 199 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 108 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 85 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီး 7 ၵေႃႉ။ တႃႇ 5 ၵေႃႉတႄႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းတုင်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်း UAE ပွၵ်ႈမႃးသေ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 လႄႈ တေႃႈလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ