ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတေႃႇငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတဵတ်ႇယဵၼ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 12 ဢၼ်တေၵႂႃႇၶွၼ်ႈႁူပ်ႉ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ/ လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵူႈတူင်ႇဝဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2020 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်း လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 7-8 ၶမ်ႈ (28-29/5/2020) တေထိုင်မႃးၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈယူႇလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း တေၶၢႆႉ/သုတ်ႉဝၼ်းမၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ၵေႃးဝိၸႃႇရ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 12 ၼႆႉ တေၵိုတ်းယင်ႉ ၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၼႆႉ တေမီးၵူၼ်းလုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈၾၢႆႇသေ တေမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉ ၶၢႆႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈသၢႆငၢႆၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽႄႈတိူၼ်းယူႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵုမ်ၵၼ် ၵူၼ်းၼမ်၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃး 6 လိူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးပွၵ်ႈၵမ်း 12 ၼႆႉ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တေႃႇထိုင်သၢႆငၢႆၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ယွမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်း” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈလုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမသေ တေသိုပ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်း ပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႈလႅင်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸဵမ်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၶၢဝ်းပွတ်း၊ ၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ ၶၢဝ်းမႆႈ၊ ပၢင်ၽိုၵ်းၾွၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမူတ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးဝိၸႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE