လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Saosanda Lenghan/ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းပွၼ်

ဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝိႁၢရ်ဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၵူၺ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Saosanda Lenghan/ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းပွၼ်

ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃဝရႃၽိဝမ်သ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး/ ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝိႁၢရ် ဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉ၊ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 100 ပၢႆၼႆႉ၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ဢၼ်မႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ႁပ်ႉသူးၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇႁဝ်းၸဝ်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Saosanda Lenghan/ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းပွၼ်

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း တွၼ်ႈပၼ်သူး/ရၢင်းဝလ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ႁေႃးထမ်းတြႃးယၢတ်ႇၼမ်ႉ လူႇတၢၼ်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း မီးတၢင်းၵႃႈယိူင်းလႄႈ ႁွင်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Saosanda Lenghan/ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းပွၼ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2020 ၼႆႉ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၼ် တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႇၶျ်မႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇၵႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸိပ်းၸီႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶဵဝ်ၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽၢႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းယၢဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်လႅမ်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်တူၺ်၊ ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉႁိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃႈမီး ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼိမ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE