ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၶၢႆႉဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး သုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸင်ႇတေပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ ၸဵမ်ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶဝ်ႈ Quarantine ၵုမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်းဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပၼ်ႇတဝ (Academy officer) ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆသမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶူး ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉသေ ထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် Quarantine ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ 21 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်း ။

ၸဝ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပၼ်ႇတဝ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵုမ်းတူဝ် တဵမ် 21 ဝၼ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်မေႊၼႆႉၸိုင် တေပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပီၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပိုတ်ႇတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းလိူဝ်ၵူႈပီ မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် တင်ႈတႄႇလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး၊ တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မေႊၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၽိူမ်ႉယိုတ်ႈဝၼ်း Lockdown တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးၵေႃႈၸင်ႇလႆႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူႈပီႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးဝၼ်းတီႈ 1-2 လိူၼ်မေႊၼႆ ၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးၵၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊၼႆ တႄႇပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပီၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈတီႈၼႆႈတႄႉ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေပႂ်ႉသေ ဢမ်ႇမီးဝၼ်း ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းၼႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေၶႂ်ႈမႃးဝၼ်းလႂ်မႃး၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၵူဝ်ၵၢၼ် ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈတူၵ်းလိုၼ်းၼႆသေ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဵမ်ၵဝ်ႇ/မႂ်ႇ မႃးၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈသွင် Program ၊ ၼႂ်းသွင် Program ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၻီႊပရူဝ်ႊမႃႇ(Diploma)M.A လႄႈ B.A (ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလူင်) ၊ မိူဝ်ႈပီ 2018 – 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉ 2 Program ။ ၸၼ်ႉ M.A လႄႈ Ph.D ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE