ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS တေလူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး RCSS တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈလွၵ်းလၢႆး ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။

Phot by – loi tai leng school/ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၼႂ်းလိူၼ်မေႊလႄႈ တင်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2020 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈလူင်းပၼ် တၢင်းႁူႉၼႆႉ တႄႇၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးထိုင်လိူၼ် ၵျုႊလၢႆႊမႃး ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၶူးသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် တီႈဢၼ်ယူႇ ဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လၢႆးယူႇသဝ်း လၢႆးသုၵ်ႈမိုဝ်း လၢႆးၼင်ႈႁၢင်ႇၵၼ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – loi tai leng school/ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ပေႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း သမ်ႉတေလႆႈၼင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလွတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် လူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉဝႆႉ ထႃႈဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်တီႈ 19/3/2020 ထိုင် 6/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶူးၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မေႃယႃ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈထွမ်ႇတင်းသဵင်ႈ တေမီႈမွၵ်ႈ 290 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – loi tai leng school/ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼႆႉ ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်းမီး 200 လင် ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈမီး 225 လင်၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 5 လင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင် 1 လင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 11,595 ၵေႃႉ၊ ၶူးသွၼ် တင်းမူတ်းမီး 500 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE